شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, دوره (7), شماره (21), سال (2017-3) , صفحات (65-76)

عنوان : ( حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری )

نویسندگان: نازنین نوروزی شاد , مصطفی قلی زاده , محمد ایزدیار , حسین ثابت سروستانی , نرجس اشرف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک حسگر شیمیایی آنیونی شامل دو جایگاه اتصال ) N-H و O-H ( از واکنش 5،1 دی آمینو مالونیتریل و 1 هیدروکسی بنزآلدهید سنتز شده است. سپس خصوصیات اتصال بین گونه آنیونی و حسگر شیمیایی سنتز شده توسط طیف سنجی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که این حسگر شیمیایی خصوصیات جذبی منحصر به فردی را در حضور آنیون فلوئورید در میان سایر آنیون ها از قبیل -, Br-, Cl-, F-4ClO ,-4HSO و -I در حلال استونیتریل از طریق برهمکنش های پیوند هیدروژنی درون مولکولی از خود نشان می دهد. این ترکیب به عنوان یک حسگر شیمیایی رنگ سنجی آنیون فلوئورید با نسبت استوکیومتری اتصال 4:1 برای آنیون فلوئورید و حسگر شیمیایی تولید شده عمل می کند که این نتایج با نظریه تابعی دانسیته ) DFT ( تایید شده است.

کلمات کلیدی

, حسگر شیمیایی, فلوئورید, پیوند هیدروژنی, جایگاه اتصال, پذیرنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061999,
author = {نوروزی شاد, نازنین and قلی زاده, مصطفی and ایزدیار, محمد and ثابت سروستانی, حسین and اشرف, نرجس},
title = {حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری},
journal = {شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {21},
month = {March},
issn = {2228-6896},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {حسگر شیمیایی، فلوئورید، پیوند هیدروژنی، جایگاه اتصال، پذیرنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری
%A نوروزی شاد, نازنین
%A قلی زاده, مصطفی
%A ایزدیار, محمد
%A ثابت سروستانی, حسین
%A اشرف, نرجس
%J شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
%@ 2228-6896
%D 2017

[Download]