فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (106), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (51-57)

عنوان : ( تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان )

نویسندگان: حسن ملوندی , عباس اسماعیلی ساری , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه غلظت جیوه گونه سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta) در رودخانه زرین گل واقع در استان گلستان از سه ایستگاه ارائه شده است. میانگین غلظت جیوه در بافت عضله از ایستگاه‌های شماره 1، 2 و 3 به ترتیب برابر با 32/19 ± 79/173، 61/7 ± 11/153 و 69/12 ± 25/172 نانو گرم بر گرم وزن خشک بود. هیچ اختلافی معنی‌داری بین ایستگاه‌ها مشاهده نشد و همچنین هیچ همبستگی معنی‌داری بین وزن بدن، طول کل و طول استاندارد با مقادیر جیوه بدست نیامد (05/0<p). همه نمونه‌ها میانگین کمتر از حداکثر حد توصیه شده جیوه برای مصرف انسان توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آژانس حفاظت محیط زیست (EPA)، کمیته کارشناسی مواد افزودنی غذا (JECFA)، سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) و اداره استاندارد چین (SAC) داشتند. در ضمن، به نظر می رسد این مطالعه، اولین تحقیق انجام شده روی گونه سیاه‌ماهی با این اهداف باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, جیوه, سیاه ماهی, زرین گل, گلستان, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062003,
author = {حسن ملوندی and عباس اسماعیلی ساری and علی آبادیان, منصور},
title = {تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2015},
volume = {106},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5407},
pages = {51--57},
numpages = {6},
keywords = {آلودگی، جیوه، سیاه ماهی، زرین گل، گلستان، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه‌ماهی(Capoeta capoeta) در رودخانه زرین‌گل، استان گلستان
%A حسن ملوندی
%A عباس اسماعیلی ساری
%A علی آبادیان, منصور
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2015

[Download]