Third Global Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium , 2016-12-10

عنوان : ( بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , زهرا عرفان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فناوری و دانش فنی در تولید کالاهای صنعتی نقش عمدهای را ایفا میکند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک را شکل دهد و موجب زایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان شود. با توجه به اهمیت نقش تولیدات صنعتی در رشد اقتصادی و اهمیت آموزش در بهبود بهرهوری و در نتیجه رشد صنعتی، در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی طی دوره زمانی 3131 3131 ، این فرضیه که نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر باعث رشد ارزش افزوده صنعتی - 0 درصد / 0 و 12 / میشود، آزمون میشود. نتایج حاصل نشان میدهد که یک درصد افزایش در نیروی کار ماهر و غیرماهر به ترتیب به 54 افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت منجر میشود. بنابراین سطح مهارت بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت دارد و ارزش افزوده نسبت به نیروی شاغل ماهر از خود واکنش بیشتری در مقایسه با سایر عوامل تولید نشان میدهد؛ که این نشان دهنده نیاز صنایع به نیروی انسانی ماهر است.

کلمات کلیدی

, ارزش افزوده, صنایع, سرمایه انسانی, دادههای تابلویی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062010,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and عرفان زاده, زهرا},
title = {بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران},
booktitle = {Third Global Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ارزش افزوده، صنایع، سرمایه انسانی، دادههای تابلویی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A عرفان زاده, زهرا
%J Third Global Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities at the Beginning of Third Millennium
%D 2016

[Download]