پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (467-482)

عنوان : ( بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی )

نویسندگان: حلیمه پیری , حسین انصاری , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش­ های آبی و شوری یکی از مشکلات تولید فرآورده ­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا است. در این تحقیق اثر سطوح مختلف شوری (دو، پنج و هشت دسی زیمنس بر متر)، سطوح مختلف آب آبیاری (120%، 100%، 75% و50 درصد نیاز آبی گیاه) و سه مرحله برداشت بر برخی پارامترهای کمی و کیفی گیاه سورگوم علوفه ­ای در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات در زمان با 12 تیمار و سه تکرار در سه مرحله برداشت انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزایش شوری و کاهش عمق آب آبیاری عملکرد و کارآیی علوفه تر و خشک کاهش می­ یابد اما بین تیمار آبیاری کامل 100% و 75 درصد نیاز آبی گیاه تفاوت معنی­ دار مشاهده نگردید. همچنین بین تیمارهای آب با شوری دو و پنج دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی­ داری از نظر تولید علوفه مشاهده نشد. نتایج نشان داد که مقدار عملکرد علوفه تر و خشک در برداشت دوم بهتر از برداشت اول و سوم بود. با افزایش شوری و کاهش عمق آب آبیاری درصد پروتیئن گیاه کاهش و مقدار کربوهیدرات و پرولین افزایش یافت. بیشترین مقدار پروتئین (79/16 درصد) در برداشت دوم و شوری دو دسی زیمنس بر متر و بیشترین مقدار کربوهیدرات(79/10میلی­گرم بر گرم وزن تر) و پرولین(42/0 میلی گرم بر گرم وزن تر) در برداشت سوم و با شوری هشت دسی زیمنس برمتر مشاهده شد. با افزایش شوری آب آبیاری و همچنین با گذشت زمان در طول فصل رشد، شوری نیم رخ خاک افزایش یافته و توزیع شوری در نیم رخ خاک درتیمارهای بدون تنش آبی از یکنواختی بیشتری برخوردار بود. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان 25 درصد مصرف آب گیاه سورگوم را کاهش داد و با 75 درصد نیاز آبی گیاه و شوری پنج دسی­زیمنس بر متر آبیاری انجام داد بدون آن که تاثیر معنی داری در میزان علوفه تولید شده داشته باشد و بهترین برداشت علوفه از نظر کیفیت برای مصرف دام نیز در چین دوم به دست آمد. اما با توجه به این که آزمایش در یک سال زراعی انجام گردیده است و در دراز مدت کاهش این مقدار آب و استفاده از آب شور می تواند باعث شورشدن خاک و تجمع املاح در خاک گردد، توصیه می شود، آزمایش در سال­های دیگر تکرار شود و نهایتا در مورد صرفه جویی و کاهش آب تصمیم­ گیری گردد.

کلمات کلیدی

, تنش آبی, کم آبیاری, پروتئین, پرولین, کربوهیدرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062017,
author = {پیری, حلیمه and انصاری, حسین and پارسا, مهدی},
title = {بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7140},
pages = {467--482},
numpages = {15},
keywords = {تنش آبی، کم آبیاری، پروتئین، پرولین، کربوهیدرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی
%A پیری, حلیمه
%A انصاری, حسین
%A پارسا, مهدی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2017

[Download]