جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (1-18)

عنوان : ( سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد )

نویسندگان: فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: هدف اصلی این مقاله تعیین اراضی دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری است که بر اساس چهار معیار اصلی پژوهش به چهار دسته اراضی با اولویت بالا، اولویت متوسط، اولویت پایین و فاقد اولویت برای سرمایه‌گذاری تقسیم گردیده است. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS با به‌کارگیری مدل فرآیند سلسله‌مراتبی (AHP)، انجام شده است. یافته‌ها/نتایج: نتایج سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد که تعداد ۴۸۳۵ قطعه زمین که ۲۱درصد مساحت حوزه را شامل می‌شود دارای اولویت سرمایه‌گذاری بالا و ۸/۵۹ درصد از اراضی دارای اولویت سرمایه‌گذاری متوسط می‌باشند که مجموع این دو گویای پتانسیل بالای حوزه شمال غرب برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها است. همچنین با بررسی پروانه‌های ساختمانی اراضی ۲۰۰۰ متر به بالا که در ۵ سال اخیر از سوی شهرداری صادر شده، مشخص شد که عمدة سرمایه‌گذاری‌ها از نوع مسکونی بوده که همسو با جمعیت پذیری بالای حوزه می‌باشد. به‌لحاظ پراکندگی فضایی ۸۱درصد سرمایه‌گذاری‌ها در منطقۀ ۱۲ متمرکز است. نتیجه‌گیری: یافنه‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در منطقۀ ۱۲ با تأکید بر بخش مسکن، فعال‌تر از دیگر مناطق حوزه می‌باشد. لکن با ادامه چنین روندی سایر بخش‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد. بنابراین تدوین راهکارهایی برای تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از حوزه مسکن به بخش‌های تجاری وخدماتی برای تأمین نیازهای ساکنین ضروری است.

کلمات کلیدی

, سرمایه‌گذاری, فرآیند سلسله‌مراتبی, اراضی شهری, حوزۀ شمال غرب شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062019,
author = {عبادی نیا, فهیمه and اجزاء شکوهی, محمد and خاکپور, براتعلی},
title = {سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1391},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {سرمایه‌گذاری; فرآیند سلسله‌مراتبی; اراضی شهری; حوزۀ شمال غرب شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد
%A عبادی نیا, فهیمه
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خاکپور, براتعلی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2016

[Download]