همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام , 2017-02-22

عنوان : ( بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی )

نویسندگان: میر اسدالله میری , نونا مرادپور شیخ کانلو , حسن برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جوندگان بزرگترین راسته پستانداران می باشند که با جمعیتی بیش از کل جمعیت سایر پستانداران به عنوان مخزن بسیاری از بیماری های مشترک با انسان باعث بروز مشکلات بهداشتی و اقتصادی در جامعه می شوند .با توجه به شیوع متفاوت آلودگی های انگلی موش ها در نقاط مختلف ایران، تحقیق حاضرجهت تعیین میزان آلودگی موش های صحرایی و خانگی به در شهرستان کلات واقع در شمال استان خراسان رضوی صورت گرفت.این تحقیق به روش 59 انگل های روده ای در سال موش منطقه کوهستانی و خانگی شهرستان کلات صورت گرفت .موش ها به طور تصادفی با تله زنده گیر 68 توصیفی بر روی تشریح شدند و کرم های دستگاه گوارش جدا گردیدند و در فرمالین ، صید شدند و پس از بیهوشی و شناسایی گونه جونده ، درصد تا زمان شناسایی نگهداری شدند. پس از شفاف سازی نماتودها با لاکتوفنل و رنگ آمیزی سستودها با کارمن اسید 11 کلیه کرمها با استفاده از کلیدهای تشخیصی شناسایی شدند .نتایج با استفاده از آمارهای توصیفی ارایه گردید. % تعیین شد .گونه های 5959 میزان آلودگی موش های صحرایی و خانگی به انگل های کرمی گوارشی در منطقه مورد مطالعه، جونده صید شده در این منطقه شامل میکروتوس (9.55%) ، موس موسکولوس (1555%) ، پایکا (1951%) ، آپادموس (1.55% ) و آگالاکتا گونه نماتود و یک گونه سستود شناسایی گردید .میزان آلودگی موش ها به انگل 8 %) بودند.در این تحقیق 151( های مشترک انسان و جوندگان عبارت بودند از : سیفاسیا ابولاتا ،%6. ( با Syphacia obvelata) اسپیکولاریس تتراپترا ( ( تریشوریس فوسور ،%1659 باAspicularis tetraptera) ،%1855 با Trichuris fossor) هیمنولیپس نانا (Hymenolepis nana) (851%)، هلیگموزوموئیدس پولی ژیروس ( %1155 ) با Heligmosomoides polygyrus و نیپوسترونژیلوس برازیلینسیس )با Capillaria spp( گونه های کاپیلاریا ، %159) با Nipostrongyus braziliensis( %.میزان آلودگی موش های صحرایی و خانگی به انگل های روده ای بخصوص انگل های مشترک در منطقه مورد مطالعه 159 بالاست .از این رو، با توجه به نقش جوندگان به عنوان مخزن برخی از بیماری ها مبارزه جدی با آن ها و آموزش بهداشت به مردم جهت کنترل و پیشگیری از بیماری ها الزامی است.

کلمات کلیدی

, آلودگی های کرمی , جوندگان , شهرستان کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062026,
author = {میر اسدالله میری and مرادپور شیخ کانلو, نونا and برجی, حسن},
title = {بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی},
booktitle = {همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آلودگی های کرمی ،جوندگان ،شهرستان کلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان فراوانی آلودگی های کرمی جوندگان شهرستان کلات خراسان رضوی
%A میر اسدالله میری
%A مرادپور شیخ کانلو, نونا
%A برجی, حسن
%J همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
%D 2017

[Download]