جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (29), سال (2017-11) , صفحات (95-118)

عنوان : ( عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی) )

نویسندگان: محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که با دارا بودن مرزهای طولانی و همسایگان متعدد کنترل مرزها جایگاه برجسته ای در امنیت ملی آن داراست. البته این تعدد همسایگان، ضمن کاهش کارآمدی کنترل مرزها، هزینه جانی و مالی گسترده ای را به کشور تحمیل می کند. بر این مبنا، تحقیق حاضر با هدف افزایش کارآمدی و کاهش هزینه جانی و مالی کنترل مرزها راهبرد ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزهای کشور را پیشنهاد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های نظری و میدانی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که، عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی در طول مرزهای ایران و ترکمستان در محدوده استان خراسان شمالی جهت کنترل مرزها شامل 60 عامل می باشند که می توان آنها را در قالب شش بخش سرزمینی، جمعیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی- امنیتی تنظیم کرد. این عوامل مورد ارزیابی صاحبنظران و مسئولین مرتبط از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون T-test مورد تأیید قرار گرفته است. لازم به ذکر است این عوامل دارای سه وجه مثبت، منفی و یا هردو متناسب با زمان، هستند که در بازه زمانی انجام از طریق صاحبنظران و مسئولین مرتبط این عوامل متناسب با این وجوه تنظیم گردیده اند. بنابراین برای اجرایی شدن راهبرد پیشنهادی حاضر باید در گام اول این عوامل در نظر گرفته شود و متناسب با آن ساکنین مرزی جهت کنترل مرزهای کشور با ترکمنستان در طول استان خراسان شمالی ساماندهی گردند تا ضمن افزایش کارآمدی، زمینه کاهش هزینه های جانی و مالی کنترل مرزی را برای کشور فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, ساکنین مرزی, کنترل مرز, مرزهای جمهوری اسلامی ایران, ترکمنستان, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062029,
author = {جان پرور, محسن},
title = {عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2017},
volume = {15},
number = {29},
month = {November},
issn = {2008-1391},
pages = {95--118},
numpages = {23},
keywords = {ساکنین مرزی، کنترل مرز، مرزهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی)
%A جان پرور, محسن
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2017

[Download]