مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (6), شماره (16), سال (2017-3) , صفحات (143-185)

عنوان : ( مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی )

نویسندگان: سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 94- 93 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 228 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف پژوهش و با مشخص کردن همپوشانی های موجود در منابع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و جمع بندی آنها به استخراج مولفه ها و نشانگرهای همکاری علمی و سپس تدوین مقیاس همکاری های علمی پرداخته شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. در نهایت مقیاس در قالب پنج عامل حاصل از ساختار عاملی شامل «سهم مشارکت در خلق دانش مشترک»، «مشارکت در مجامع علمی»، «همکاری در فرایند پژوهش»، « آمادگی های عاطفی- شناختی» و «آمادگی های رفتاری همکاری های علمی» تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مقیاس نشان داد، میزان عملکرد همکاری های علمی پژوهشگران در سطح متوسط و نگرش پژوهشگران به همکاری های علمی مثبت و در سطح بالا قرار دارد. همچنین، بین میزان عملکرد همکاری علمی پژوهشگران بر حسب دانشکده، مرتبه علمی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به احراز روایی و پایایی مقیاس همکاری های علمی، می تواند در پژوهش های مربوط به همکاری علمی به کار رود.

کلمات کلیدی

, همکاری علمی, مقیاس, ساختار عاملی, ارزیابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062039,
author = {غلباش قره بلاغی اینالو, سمانه and کارشکی, حسین and آهنچیان, محمدرضا},
title = {مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {16},
month = {March},
issn = {2476-2865},
pages = {143--185},
numpages = {42},
keywords = {همکاری علمی، مقیاس، ساختار عاملی، ارزیابی، پژوهشگران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی
%A غلباش قره بلاغی اینالو, سمانه
%A کارشکی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2017

[Download]