رویکردهای نوین آموزشی, دوره (11), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان )

نویسندگان: حسین کارشکی , سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , یونس طاطاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت اهداف پیشرفت به‌عنوان مؤلفه مهم انگیزشی برای فهم رفتار دانشجویان، بررسی زمینه‌ها و بسترهای آن، ‌همچون ادراکات محیط کلاسی ساختن‌گرا حائز اهمیت است؛ از این‌رو، هدف پژوهش، بررسی نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت در دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده­های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم پایه و کشاورزی در سال (4-1393) بود. حجم نمونه به‌روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای، با درنظرگرفتن حجم جامعه در دانشکده‌های مختلف با استفاده از فرمول کوکران، 193 تن برآورد شد. در این پژوهش، دو پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری ساختن­گرای اجتماعی و اهداف پیشرفت استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل و الگوی پیشنهادی آزمون شد. نتایج نشان داد که محیط یادگیری ساختن‌گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت تأثیر مثبت و معنادار دارد (p<0.5)، علاوه بر این، اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که داده‌ها با الگوی پیشنهادی برازش دارند. ضرایب مربوط به مسیر بین ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرا و اهداف پیشرفت، 0.36 به‌دست آمده است و نتایج ناشی از اجرای آزمون t نشان می‌دهد، ضریب مسیر مورد نظر معنادار است (0.5>p). این بدان معناست که مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان تحت تأثیر محیط یادگیری آنان قرار دارد.

کلمات کلیدی

, ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرا, اهداف پیشرفت, الگوی معادلات ساختاری, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062040,
author = {کارشکی, حسین and غلباش قره بلاغی اینالو, سمانه and طاطاری, یونس},
title = {نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-6780},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرا; اهداف پیشرفت; الگوی معادلات ساختاری; دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان
%A کارشکی, حسین
%A غلباش قره بلاغی اینالو, سمانه
%A طاطاری, یونس
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2016

[Download]