پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (24-43)

عنوان : ( نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی )

نویسندگان: فرح هاشمی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های عادی و طلاق که به روش علی – مقایسه ای و همبستگی انجام شد. روش: در این پژوهش ۲۹۳ دانش آموزدختر پایه پنجم و ششم ابتدایی که در سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ مشغول به تحصیل بودند به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه تئوری ذهن، همدلی و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ بود. به منظور تحلیل داده ها روش رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چند متغییری و فرمول z فیشر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تئوری ذهن قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان عادی است، اما نتوانست مشکلات رفتاری هیجانی دانش آموزان طلاق را پیش بینی کند. بین توانایی همدلی و مشکلات رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین کودکان طلاق، مشکلات رفتاری- هیجانی بیشتری نسبت به کودکان خانواده های عادی داشتند. مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری- هیجانی در کودکان عادی با طلاق از لحاظ آماری معنادار نبود.

کلمات کلیدی

, تئوری ذهن, همدلی, مشکلات رفتاری, هیجانی, طلاق, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062041,
author = {هاشمی, فرح and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین},
title = {نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6352},
pages = {24--43},
numpages = {19},
keywords = {تئوری ذهن; همدلی; مشکلات رفتاری، هیجانی; طلاق; دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی
%A هاشمی, فرح
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2016

[Download]