پزشکی قانونی, دوره (22), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (67-75)

عنوان : ( مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی )

نویسندگان: سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , ابولفضل رحیمی , لاله کوهستانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی با افراد عادی می باشد. بررسی این متغیرها می تواند در بالا بردن سطح آگاهی خانواده های افراد مبتلا و نگرش اعضای جامعه نسبت به این افراد مفید واقع شود. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جامعه پژوهش شامل تمام افراد متقاضی تغییر جنسیت بوده که در سال 1392 به اداره پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه نموده اند. 35 نفر به شیوه نمونه در دسترس انتخاب و پرسش نامه DASS-21 و نقش جنسی ساندرابم را تکمیل نمودند. بر روی گروه کنترل نیز این پرسش نامه ها اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه نوزدهم و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری دو عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین دو گروه مورد مطالعه و کنترل، از نظر استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05). بحث و نتیجه گیری: تحقیق حاضر بیانگر آنست که افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، در مقیاس های استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی نمرات بالاتری نسبت به گروه گواه کسب کردند. بنابراین، ضروری است که به بررسی این عوامل پرداخته شود تا با اطلاع در این خصوص، به پدران و مادران و سایر اعضای خانواده افراد مبتلا که به دلایل فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو، به خود اجازه نمی دهند که برای رفع این مشکل بالینی در عضو خانواده اقدامی انجام دهند، آگاهی های لازم در خصوص آسیب های روحی و روانی و مشکل در سازگاری با نقش جنسی در این زمینه داده شود و همچنین جهت جلوگیری از عواقب و پیامدهای ناشی از طرد اعضای خانواده و سرزنش افراد بی اطلاع جامعه در خصوص افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی، ضرورت استفاده از روان درمانی مناسب (فردی، گروه درمانی، خانواده درمانی و مشاوره های اجتماعی) برای این جمعیت بالینی همواره احساس می شود.

کلمات کلیدی

, استرس, اضطراب, افسردگی, نقش جنسی, دیسفوریای جنسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062047,
author = {سمیه رحیمی احمدآبادی and آریا حجازی and حمید عطاران and ابولفضل رحیمی and لاله کوهستانی and کارشکی, حسین and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی},
journal = {پزشکی قانونی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1027-1457},
pages = {67--75},
numpages = {8},
keywords = {استرس، اضطراب، افسردگی، نقش جنسی، دیسفوریای جنسیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی
%A سمیه رحیمی احمدآبادی
%A آریا حجازی
%A حمید عطاران
%A ابولفضل رحیمی
%A لاله کوهستانی
%A کارشکی, حسین
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پزشکی قانونی
%@ 1027-1457
%D 2016

[Download]