مطالعات ملی, دوره (17), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (89-107)

عنوان : ( سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حمید مسعودی , مریم اسکافی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی علمیاتی مبتنی بر سیاست پژوهی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با تأکید بر سازمان های دولتی استان خراسان رضوی می باشد. از آنجا که سیاست پژوهی به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب می باشد، در انتهای این پژوهش نیز مبتنی بر روش شناسی سیاست پژوهی راهکارهایی ارائه گردیده است. جهت تدقیق روش، یافته ها و راهکارها، از نظر کارشناسان شاهد و ایثارگر کلیه سازمان های دولتی استان خراسان رضوی سود جسته ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که، اولاً، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مدل زمینه، فرایند و نتیجه تبعیت کرده است. توصیه های سیاست گذاری در سه دو نوع اجرایی و محتوایی ارائه شده است و در نهایت مهمترین راهکارها در هر بخش به مواردی همچون احیای شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان، تولید محتوای آموزشی، ترویجی و فرهنگی ایثار و شهادت، مدیریت بودجه‌های اختصاص‌یافته به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مشارکت سازمان‌ها با نهادهای مردمی غیردولتی اجتماعی و فرهنگی منجر شده است.

کلمات کلیدی

, ترویج فرهنگ ایثار و شهادت, سیاست پژوهی, خط مشی پژوهی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062048,
author = {مسعودی, حمید and مریم اسکافی and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2016},
volume = {17},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-059x},
pages = {89--107},
numpages = {18},
keywords = {ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، سیاست پژوهی، خط مشی پژوهی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی
%A مسعودی, حمید
%A مریم اسکافی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2016

[Download]