دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (22), شماره (6), سال (2015-9) , صفحات (705-716)

عنوان : ( بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد )

نویسندگان: سیده معصومه رضازاده بایگی , فریده نظرزاده رمضانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: این پژوهش، با هدف بررسی و مقایسه رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار انجام شد. روش: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 80 نفر از نوجوانان پسر بزه کار ساکن درکانون اصلاح و تربیت مشهد، و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 80 نفر از دانش آموزان عادی دبیرستان های مشهد به عنوان گروه به هنجار انتخاب شدند. این افراد، پرسشنامه خودتنظیمی (SRQ یا Self-regulation questionnaire) و مقیاس سنجش هیجان خواهی علی زاده (Alizadeh sensation seeking index یا ASSI) را تکمیل نمودند. جهت بررسی آماری داده ها، از آزمون های آزمون های تحلیل واریانس و t استفاده شد. یافته ها: یک رابطه منفی و معنی دار بین خودتنظیمی و هیجان خواهی در دو گروه مشاهده شد. همچنین، بین مولفه اجرا در گروه بزه کار و مولفه سنجش در گروه به هنجار و هیجان خواهی، همبستگی معکوس و معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: خودتنظیمی می تواند به عنوان سازه ای در جهت کنترل و یا تغییر هیجان های نوجوانان بزه کار در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, خودتنظیمی, هیجان خواهی, نوجوانان پسر, بزه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062049,
author = {رضازاده بایگی, سیده معصومه and نظرزاده رمضانی, فریده and کارشکی, حسین and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2015},
volume = {22},
number = {6},
month = {September},
issn = {1023-9510},
pages = {705--716},
numpages = {11},
keywords = {خودتنظیمی، هیجان خواهی، نوجوانان پسر، بزه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد
%A رضازاده بایگی, سیده معصومه
%A نظرزاده رمضانی, فریده
%A کارشکی, حسین
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2015

[Download]