پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (128-152)

عنوان : ( سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , علی نوفرستی , معصومه کوهساری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، ارائه تصویری تاریخی از روند تحولات فکری مدیریت آموزشی در طول قرن بیستم میباشد. برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی حاکی از آن است که در تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی برای گریز از آشفتگی فکری، کوشش گسترده ای با هدف خلق مبنای دانش مدیریت آموزشی صورت پذیرفته است. نخستین بار آشفتگی فکری ادراک شده، گذشته مدیریت آموزشی مبتنی بر عمل )اواخر قرن نوزدهم( را موردتردید قرار داد و زمینه های ظهور جنبش توسعه نظریه در مدیریت آموزشی را در اواسط قرن بیستم فراهم آورد. به رغم قریب به یکصد سال کوشش در این مسیر، بار دیگر و در اواخر قرن بیستم، چالش عدم کفایت جنبش در ایجاد مبنای نظری قوی که منجر به بهبود عمل شود، با پیدایش رویکردهای نوظهور مانند نظریه انتقادی، فمینیسم و پست مدرنیسم مطرح شد و احتمال دستیابی به وحدت نظری در این رشته تضعیف گردید. شاید بتوان دلیل اصلی موضع انفعالی در برابر این انتقادها را در بلاتکلیفی رشته مدیریت آموزشی در نوسان نظری بین حوزه های مستقل این رشته با سایر رشته های مدیریت دانست که عمدتا بر اساس پیش فرض های اثباتگرایی تکوین یافته اند.

کلمات کلیدی

, مدیریت آموزشی, تاریخ اندیشه, توسعه نظریه, علوم تربیتی, علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062050,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and آهنچیان, محمدرضا and نوفرستی, علی and کوهساری, معصومه},
title = {سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {128--152},
numpages = {24},
keywords = {مدیریت آموزشی، تاریخ اندیشه، توسعه نظریه، علوم تربیتی، علوم اداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A آهنچیان, محمدرضا
%A نوفرستی, علی
%A کوهساری, معصومه
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2017

[Download]