پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (746-764)

عنوان : ( بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت )

نویسندگان: محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مصرف متعادل و بهینه ی کود و آب از مهم ترین عوامل افزایش تولید و بهره وری کیفیت محصولات کشاورزی محسوب می شوند. به منظور آزمایشی با استفاده از روش سطح پاسخ، در قالب (Zea mays L.) برآورد مقادیر بهینه ی سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و آب آبیاری در زراعت ذرت 1392 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی - طرح باکس-بنکن طراحی و در سال زراعی 93 با توجه به سطوح پایین و بالای سوپرجاذب رطوبت ( 80 و 160 کیلوگرم در هکتار)، اسید هیومیک (چهار و هشت کیلوگرم در هکتار) و حجم آب آبیاری 100 و 50 درصد نیاز آبی) با استفاده از نرم افزار مشخص شدند که با در نظر گرفتن سه تکرار برای نقطه ی مرکزی، در مجموع 15 ترکیب تیماری حاصل شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تأثیر اثرات اسید هیومیک و آبیاری از جزء خطی مدل رگرسیونی و اثرات درجه دو سوپرجاذب و آبیاری از جزء درجه دو مدل رگرسیونی قرار گرفت، به طوری که بیش ترین میزان عملکرد دانه ( 24489 کیلوگرم در هکتار) زمانی حاصل شد که به ترتیب از 120 و هشت کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک استفاده شد و در طول فصل رشد 300 مترمکعب در هکتار آب در اختیار گیاه قرار گرفت. بیش ترین تأثیرگذاری اسید هیومیک در بهبود عملکرد ماده ی خشک در سطح میانی این کود (شش کیلوگرم در هکتار) حاصل شد، ضمن این که افزایش دو برابری اسید هیومیک مصرفی از چهار به هشت کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش هفت درصدی میزان پروتئین دانه شد. 347 مترمکعب در هکتار آبیاری / 7 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک و 47 / 126 و 19 / در سناریوی اقتصادی با مصرف به ترتیب 06 عملکرد دانه ای معادل 26708 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در سناریوی اقتصادی-زیست محیطی دست یابی به حداکثر عملکرد دانه ( 26309 کیلوگرم در 7 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و / 123 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب، 19 / 5) زمانی محقق شد که از 63 / هکتار) و حداکثر کارآیی مصرف آب ( 23 323/23 مترمکعب در هکتار آبیاری استفاده شد و از آنجایی که از دیدگاه اکولوژیک، سناریوی اقتصادی-زیست محیطی نسبت به دو سناریوی دیگر دارای اولویت است، به نظر می رسد با استفاده از مقادیر بهینه ی منابع در این سناریو می توان ضمن دست یابی به تولید پایدار ذرت، آلودگی های زیست محیطی را به حداقل رساند.

کلمات کلیدی

, باکس بنکن, تلفات نیتروژن, تنش آبی, تابع درجه دو, سناریوی اقتصادی-زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062057,
author = {جهان, محسن and محمد بهزاد امیری and نوربخش, فرانک},
title = {بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {746--764},
numpages = {18},
keywords = {باکس بنکن، تلفات نیتروژن، تنش آبی، تابع درجه دو، سناریوی اقتصادی-زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت
%A جهان, محسن
%A محمد بهزاد امیری
%A نوربخش, فرانک
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]