آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (29-34)

عنوان : ( طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری )

نویسندگان: فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه شهری به روشهای کنونی، تاثیرات منفی فراوانی بر منابع آب و نیز بر اکولوژی شهری گذاشته است و باعث گردیده است که محیطهای شهری از اهداف توسعه شهری پایدار فاصله بگیرند. در محدوده هیدرولوژی شهری، مطالعات نشان می دهد که مدیریت آب باران در شهرها به روش سنتی تاثیرات منفی از جمله افزایش حجم روانابها (Argue, 2004a) و افزایش جریانهای پیک داشته است (Blackham et al., 2006). همچنین این روشهای سنتی مدیریت آبهای شهری، با حذف پوشش گیاهی بومی و افزایش سطوح سخت شهری، سطح سرانه فضاهای سبز شهری را تا حد زیادی کاهش داده است. مفهوم طراحی شهری حساس به آب (Water Sensitive Urban Design) در طی دهه های اخیر در برخی کشورها از جمله استرالیا توسعه یافته است. این مفهوم به عنوان یک راهکار پایدار برای توسعه شهری، در رفع بسیاری از مشکلات حاصل از روشهای سنتی مدیریت چرخه آب شهری از جمله افزایش سطوح سخت فراوان و کاهش فضاهای سبز شهری، نویدبخش بوده است. این مقاله به توصیف و بحث در مورد مفهوم طراحی شهری حساس به آب و اهداف آن و مقایسه آن با مفهوم سنتی مشابه آن در زمینه مدیریت چرخه آب در شهرها می پردازد. امید که معرفی این مفهوم در این مقاله، به بررسی امکان گسترش این مفهوم مرتبط با پایداری در توسعه شهری ایران کمک نماید.

کلمات کلیدی

, طراحی شهری حساس به آب, مدیریت آب شهری, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062064,
author = {کاظمی, فاطمه},
title = {طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2423-5474},
pages = {29--34},
numpages = {5},
keywords = {طراحی شهری حساس به آب، مدیریت آب شهری، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری
%A کاظمی, فاطمه
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2014

[Download]