آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (2060-2077)

عنوان : ( تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , اباذر اسمعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توپوگرافی منطقه و ویژگی های خاک دو دسته از مهمترین عوامل موثر بر گسترش آبکندها می باشند که تاثیر آن ها در مناطق مختلف متفاوت است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک سطحی و زیر سطحی بر افزایش سطح مقطع آبکندها در سه منطقه اُرتاداغ، ملااحمد و سرچم استان اردبیل بود. پس از انتخاب مجموعه ای مشابه از آبکندها در هر منطقه از نظر مشخصات حوضه زه کشی، گسترش آبکندها با اندازه گیری افزایش سطح مقطع آن ها در طول دو سال و در چهار نقطه از طول آبکندها اندازه گیری شد. با اندازه گیری 17 ویژگی مکانیکی و فیزیکی خاک سطحی و زیر سطحی در نقاط اندازه گیری سطح مقطع، با استفاده از PCA مهمترین ویژگی های موثر بر گسترش آبکند تعیین شد. با استفاده از شاخص آستانه توپوگرافی، فرآیند غالب هیدرولوژیکی تشکیل آبکند برای حوضه ملا احمد رواناب سطحی و برای سرچم جریان زیرزمینی تشخیص داده شد و در اُرتاداغ هر دو نوع جریان موثر شناخته شد. در بین شاخص های پایداری خاکدانه نیز، درصد خاکدانه های پایدار (SAI) بیشترین ارتباط را با افزایش سطح مقطع آبکندها داشت و بهترین شاخص پایداری خاکدانه ها برای بررسی گسترش آبکندها شناخته شد. همچنین درصد رس قابل پراکنش در آب در هر سه شرایط هیدرولوژیکی تشکیل آبکند، در افزایش سطح مقطع آبکندها دارای اهمیت بود. به طور کلی رابطه¬ی بین تراکم آبکند در طبقات مختلف شیب، آستانه توپوگرافی تشکیل آبکند و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی موثر بر گسترش آبکندها نشان داد که بین نوع جریان هیدرولوژیکی تشکیل آبکند و مهمترین ویژگی های خاک موثر بر گسترش آبکند هماهنگی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تجزیه عامل, آستانه توپوگرافی, فرسایش زیر زمینی, بالاکند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062072,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and امامی, حجت and حق نیا, غلامحسین and اباذر اسمعلی},
title = {تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {2060--2077},
numpages = {17},
keywords = {تجزیه عامل، آستانه توپوگرافی، فرسایش زیر زمینی، بالاکند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A امامی, حجت
%A حق نیا, غلامحسین
%A اباذر اسمعلی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]