پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی, دوره (6), شماره (14), سال (2017-6) , صفحات (175-196)

عنوان : ( بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی )

نویسندگان: حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به آموزه های انقلاب اسلامی در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی صورت گرفت. روش مطالعه، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل کلیه کتب پایه اول تا ششم دوره ابتدایی بود که کتاب های فارسی بخوانیم، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی پایه های اول تا ششم به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس، بر اساس نظرات شهید مطهری 4 مقوله عدالت اجتماعی، استقلال، آزادی و معنویت اسلامی به عنوان ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی شناسایی و چک لیست محقق ساخته ای با 9 زیرمقوله و 50 مفهوم کلی طراحی گردید. نتایج تحلیل محتوا نشان داد صرفاً در کتب فارسی پایه اول، هدیه های آسمان پایه پنجم و مطالعات اجتماعی پایه چهارم مقوله های شناسایی شده مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، از 170 مفهوم شناسایی شده در این زمینه، بیشترین مفاهیم مربوط به مقوله معنویت اسلامی (95 مفهوم) و سپس مقوله استقلال (66 مفهوم) بود. در حالی که مفاهیم مرتبط با مقوله آزادی (4 مفهوم) و عدالت اجتماعی (5 مفهوم) اندک بود. با عنایت به یافته های حاصل، توجه به آموزه های انقلاب اسلامی در سازماندهی محتوای کتب درسی این دوره به طراحان و مولفین کتب درسی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, آموزه های انقلاب اسلامی, تحلیل محتوا, کتاب درسی, گفتمان سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062078,
author = {پاک مهر, حمیده and امین خندقی, مقصود and سعیدی رضوانی, محمود and قندیلی, سیدجواد},
title = {بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی},
journal = {پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {14},
month = {June},
issn = {9084-2251},
pages = {175--196},
numpages = {21},
keywords = {آموزه های انقلاب اسلامی، تحلیل محتوا، کتاب درسی، گفتمان سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی
%A پاک مهر, حمیده
%A امین خندقی, مقصود
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A قندیلی, سیدجواد
%J پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی
%@ 9084-2251
%D 2017

[Download]