نامه پژوهش, دوره (4), شماره (14), سال (2000-1) , صفحات (257-273)

عنوان : ( نفوذ فرهنگ غرب در ایران )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درباره فرهنگ مطالب بسیار گفته شده است و بخش مهمی از آن درباره چیستی فرهنگی است . در آخرین تحلل، فرهنگ اندیشه و باور است اعم از: باورهای ارزش شناختی و همین باورها هستند که منشا ارزش‌ها بوده و همگی به نماد و هنجار تبدیل می‌شوند. فرهنگ باورها و معانی مشترک یک گروه، قوم و جامعه است که به صورت عناصر فرهنگی باور، ارزش ، نماد و هنجار قابل شناسایی است . تغییر در فرهنگ نیز در کنار تداوم فرهنگ اتفاق می‌افتد. تغیر فرهنگی، در همان عناصر فرهنگی یعنی باورها، ارزش‌ها هنجارها می‌باشد، منشا تغییر فرهنگ می‌تواند هم در داخل فرهنگ باشد . هم در خارج از فرهنگ . در صورتی که منشا تغییر در خارج از فرهنگ باشد پدیده نفوذ و تهاجم مطرح می‌شود. هنگامی که فرهنگ تحت تاثیر عناصر فرهنگ بیگانه قرار گیرد و این امر ناخواسته باشد، احساس تهاجم و نفوذ دست می‌دهد. در این تحقیق تلاش شده است که به چهار سوال از داخل متون پاسخ داده شود که در خصوص تاریخ ایران و غرب تنظیم شده است و بدین قرار است : -1 چه عناصری از فرهنگ غرب و فرهنگ ایران وارد شده است ؟ -2 چه افرادی یا گروه‌هایی وارد کشور شدند و اشاعه دهندهء عناصر فرهنگ غرب در ایران بودند؟ -3 عناصر فرهنگ غرب چگونه (مکانیسم) وارد فرهنگ ایران شده است ؟ -4 تاثیرات ساختاری عناصر فرهنگ غرب بر اجتماع ایران چیست ؟ (تحلیل ساختی - کارکردی). از مهم‌ترین تاثیرات عناصر و فرهنگ غرب در ایران می‌توان ایجاد گروه‌بندی جدید در نظام اجتماعی - سیاسی ایران، تحول نظام آموزشی و تجزیه فرهنگی را نام برد. از مهم‌ترین عوامل ورود عناصر فرهنگ غرب آموزش محصل و دانشجو در خارج از کشور است .

کلمات کلیدی

, نفوذ, فرهنگ غرب, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062082,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {نفوذ فرهنگ غرب در ایران},
journal = {نامه پژوهش},
year = {2000},
volume = {4},
number = {14},
month = {January},
issn = {****-0104},
pages = {257--273},
numpages = {16},
keywords = {نفوذ، فرهنگ غرب، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نفوذ فرهنگ غرب در ایران
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J نامه پژوهش
%@ ****-0104
%D 2000

[Download]