دانش بیماری شناسی گیاهی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (63-70)

عنوان : ( نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی )

نویسندگان: ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریوسین ها ترکیبات پپتیدی یا پروتیینی ضدمیکروبی هستند، که توسط بعضی باکتری های گرممنفی به منظور رقابت در تغذیه و اشغال فضای زیستی، تولید می شوند. این مواد قادر به از بین بردن و یا بازدارندگی از رشد باکتریهای نزدیک به باکتری تولیدکننده هستند. این در حالی است که باکتری تولیدکننده به علت داشتن پروتیین ایمنی مخصوص، از صدمه این مواد مصون می ماند. باکتریوسین ها از لحاظ اندازه، سلول هدف، نحوهی عمل و سازوکار ایمنی، متنوع هستند. تا کنون تعداد زیادی از باکتریوسین های تولیدشده توسط جدایههای خاصی از باکتری های گرم منفی شناسایی شده اند که غالباً وزن مولکولی بالایی دارند. در این مقاله نحوه ی تشکیل و تاثیر باکتریوسین ها و نقش آنها در مدیریت بیماریهای باکتریایی شرح داده شده است.

کلمات کلیدی

, باکتریوسین, Pseudomonas, Xanthomonas
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062087,
author = {گرایلی, ناهید and بقائی راوری, ساره},
title = {نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی},
journal = {دانش بیماری شناسی گیاهی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9270},
pages = {63--70},
numpages = {7},
keywords = {باکتریوسین، Pseudomonas، Xanthomonas},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی
%A گرایلی, ناهید
%A بقائی راوری, ساره
%J دانش بیماری شناسی گیاهی
%@ 2251-9270
%D 2016

[Download]