اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (24), شماره (95), سال (2016-11) , صفحات (167-190)

عنوان : ( اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر )

نویسندگان: پرویز بیات , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , محمود احمد پور برازجانی , عزت اله کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مقابله با شرایط کم ‏آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان‏های کارا و به‏ روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون‏های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت‏هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می‏گردد. همچنین قوانین آب دارای تاثیر مثبت و معنی‏ دار در عملکرد بخش آب است و عامل‏ های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی‏حسابی و حل تعارضات، عوامل موثری در عملکرد بخش آب به‏ شمار می ‏آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به ‏روز مطابق با چالش ‏های آبی کنونی کشور ضروری به ‏نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, قوانین آب, عملکرد بخش آب, نهاد آب, تحلیل مسیر, اصلاحات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062089,
author = {پرویز بیات and صبوحی صابونی, محمود and احمد علی کیخا and محمود احمد پور برازجانی and عزت اله کرمی},
title = {اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2016},
volume = {24},
number = {95},
month = {November},
issn = {1022-4211},
pages = {167--190},
numpages = {23},
keywords = {قوانین آب، عملکرد بخش آب، نهاد آب، تحلیل مسیر، اصلاحات نهادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تاثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر
%A پرویز بیات
%A صبوحی صابونی, محمود
%A احمد علی کیخا
%A محمود احمد پور برازجانی
%A عزت اله کرمی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2016

[Download]