پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (105-116)

عنوان : ( تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف )

نویسندگان: صفیه رجب زاده شاندیز , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگیهای باکتریایی مواد غذایی یکی از مهمترین مسائل در زمینه ایمنی مواد غذایی میباشد.لذا استفاده از روشهای تشخیصی سریع و دقیق حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین این روشها، تکنیک مولکولی PCR است که امکان تشخیص دقیق و با حساسیت بالا در مدت زمان کم، از مزایای آن است. اما در صورتیکه تشخیص چندین باکتری بیماریزا مد نظر باشد،multiplex PCR (mPCR)بهترین گزینه خواهد بود. در این تحقیق از سه باکتریلیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O۱۵۷:H۷و جنس سالمونلا (سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم) که از باکتریهای بیماریزای مهم منتقل شده از طریق آب و مواد غذایی هستند استفاده شد و به کاهو، که نمونه ای از سبزیجات پر مصرف در تهیه سالاد های آماده است، تلقیح و با روش mPCR بطور همزمان شناسایی شدند. بدین منظور مخلوطی از پرایمر های اختصاصی مربوط به باکتریها یعنی، invA( پروتئین تهاجمیA)برای جنس سالمونلا با ۲۸۴ جفت باز، prfA(پروتئین افزایش دهنده نسخه برداری از ژنهای عامل ویرولانس) برای لیستریا منوسایتوژنزبا ۲۱۷ جفت باز وrfb (ژن مسئول تولید آنتی ژنO۱۵۷) برایاشرشیا کلی O۱۵۷:H۷با ۴۲۰ جفت باز،به همراه DNAاستخراج شده از مخلوط سه باکتری تلقیح شده به کاهو و سایر معرف های واکنشPCR به یک لوله واکنش، منتقل و همزمانPCRشدند. با این روش، امکان تشخیص همزمان سه باکتری بیماریزای فوق با حساسیت cfu/g۱امکان پذیر شد.

کلمات کلیدی

, PCR , Multiplex PCR , باکتریهای بیماریزای غذازاد, سبزیجات آماده مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062099,
author = {رجب زاده شاندیز, صفیه and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4161},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {PCR ;Multiplex PCR ; باکتریهای بیماریزای غذازاد; سبزیجات آماده مصرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف
%A رجب زاده شاندیز, صفیه
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2017

[Download]