جغرافیای طبیعی, دوره (9), شماره (31), سال (2016-6) , صفحات (19-37)

عنوان : ( بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان )

نویسندگان: محمود خسروی , عباس مفیدی , رویا پورکریم برآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین بادهای شرق خراسان و باد صدوبیست روزه سیستان از داده های ایستگاه های سینوپتیک خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در طی دوره آماری 2011-2000 استفاده گردید. برای تحلیل های همدیدی از نقشه های ژئوپتانسیل سطح 850 هکتوپاسکال، جهت باد و تاوایی نسبی، برای 14 روز از شدیدترین بادهای ایستگاه مبنا (زابل) استفاده شده است. نتایج نشان داد جهت بادها در منطقه خراسان، شمالی بوده و تا رسیدن به منطقه سیستان تغییر جهت داده و شمال غربی می شود.

کلمات کلیدی

, تحلیل همدیدی, شرق ایران, بادهای 120 روزه, ناحیه سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062104,
author = {محمود خسروی and مفیدی, عباس and رویا پورکریم برآبادی},
title = {بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان},
journal = {جغرافیای طبیعی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {31},
month = {June},
issn = {2008-5656},
pages = {19--37},
numpages = {18},
keywords = {تحلیل همدیدی، شرق ایران، بادهای 120 روزه، ناحیه سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان
%A محمود خسروی
%A مفیدی, عباس
%A رویا پورکریم برآبادی
%J جغرافیای طبیعی
%@ 2008-5656
%D 2016

[Download]