چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26

عنوان : ( بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری )

نویسندگان: المیرا حسن زاده , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری رسانه یا به طور عامیانه نماهای رسانه ای از نتایج پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر بوده که در پی ایجاد محیطی تعاملی به صورت انفعالی و یا متقابل در محیط اطرافشان میباشند. ویژگی اصلی این معماری بر پایه رسانه بودن آن است و می توان ردّ پای تغییرات رسانه ای را به خوبی در آن دنبال نمود. مقاله حاضر بر آن است تا با معرفی این گونه از معماری و خواص و ویژگی آن از سویی و همچنین تعریف فضای شهری و خصوصیات اجتماع پذیری در آن از دیگر سوی به تأثیر این نوع از معماری بر قابلیت اجتماع پذیری در فضای شهری و چگونگی این تأثیر بپردازد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه تحقیق مرور متون و منابع استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که معماری رسانه پاسخ های مناسبی به برخی از عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری میدهد اما در این بین چالش هایی نیز ایجاد خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, معماری رسانه, نما رسانه, فضای عمومی, تعاملات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062133,
author = {حسن زاده, المیرا and طاهری, جعفر},
title = {بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معماری رسانه، نما رسانه، فضای عمومی، تعاملات اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری
%A حسن زاده, المیرا
%A طاهری, جعفر
%J چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]