چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27

عنوان : ( اثرات افزایش تراکم بر سلامت روان )

نویسندگان: ثریا طاهری , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بیشتر کشورهای جهان، با گسترش پدیده شهرنشینی و محیط شهری لجام گسیخه مواجه هستند. بازتاب این تحولات که در افزایش تراکم ساختمانی نمود آشکارتری دارد، از دیدگاه علوم پزشکی و روانشناختی در مسیری انسان ستیز قرار گرفته و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. این امر بدین علت است که تعیین تراکم ساختمانی بدون توجه به مسائل زیست محیطی، فرهنگی و سلامت جامعه صورت گرفته است. به نظر می رسد بررسی اثرات افزایش تراکم علاوه بر مسایلی در زمینه های ازدحام و قلمروها و خلوت افراد نیازمند بررسی از منظری فراتر یعنی سلامت روانی ساکنین است تا از این طریق در راستای بهبود شرایط زندگی و سلامت افراد گام برداشت. بر این اساس در تحقیق حاضر با علم و آگاهی از تعدد عوامل تأثیرگذار بر تعیین تراکم ساختمانی، به دلیل محدودیت های تحقیق، تنها 3معیار کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر سلامت بررسی شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و برای جمع آوری داده ه ها، از روش کتابخانه ای کمک گرفته شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که تأثیر افزایش تراکم ساختمانی بیش از هرچیز در محیط کالبدی خود را نمایان می سازد. از این رو تغییر و تحول در محیط کالبدی از طریق تاثیر بر ابعاد زیست محیطی و اجتماعی می تواند سلامت روان شهروندان را تحت الشعاع قرار دهد.

کلمات کلیدی

, "تراکم ساختمانی", "ابعاد م تلف تراکم", "محیط شهری", "سلامت روان"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062136,
author = {طاهری, ثریا and طاهری, جعفر},
title = {اثرات افزایش تراکم بر سلامت روان},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {"تراکم ساختمانی"،"ابعاد م تلف تراکم"،"محیط شهری"،"سلامت روان"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات افزایش تراکم بر سلامت روان
%A طاهری, ثریا
%A طاهری, جعفر
%J چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2016

[Download]