علوم دامی, دوره (4), شماره (113), سال (2017-1) , صفحات (77-86)

عنوان : ( بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران )

نویسندگان: نغمه ساعدی , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , محمدهادی سخاوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر شتر یکی از منابع پروتئینی غنی به شمار می آید. لاکتوفورین یکی از پروتئین های مهم آب پنیر شیر شتر می باشد. نواحی پروموتری، نواحی هستندکه در بیان ژن اهمیت ویژه ای دارند. هدف از این تحقیق بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر ژن لاکتوفورین به طول 790 نوکلئوتید، بین دو گونه شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران بود.10 نمونه خون از شتر تک کوهانه و 5 نمونه خون از شتر دو کوهانه جمع آوری شد. ناحیه مورد نظر با استفاده از آغازگر های اختصاصی تکثیر و توالی یابی شد. با استفاده از آنالیزهای ژنتیکی ، ساختار ژنی لاکتوفورین مورد بررسی قرارگرفت. پس از همترازی توالی های ژنی به دست امده، 4 هاپلوتایپ در نژاد های تک کوهانه و3 هاپلوتایپ در نژاد های 2 کوهانه مشاهده گردید. همچنین 12و 10 موتیف به ترتیب در شتر های تک کوهانه و دو کوهانه مشاهده شد. در نتیجه با توجه به اینکه اطلاعاتی از ساختار و توالی پروتئین های شیر شتر خصوصاٌ در نژاد های ایرانی موجود نبود، به طور کلی به نظر می رسد انجام مطالعات تکمیلی جهت تعیین ساختار ژن این پروتئین و همچنین آنالیز ساختار این پروتئین بتواند اطلاعات تکمیلی مفیدی از تغییرات و تنوع احتمالی این ژن در گونه های ایرانی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, پروموتر, لاکتوفورین, شتر تک کوهانه, شتر دو کوهانه, موتیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062141,
author = {ساعدی, نغمه and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and سخاوتی, محمدهادی},
title = {بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران},
journal = {علوم دامی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {113},
month = {January},
issn = {2588-6436},
pages = {77--86},
numpages = {9},
keywords = {پروموتر; لاکتوفورین; شتر تک کوهانه; شتر دو کوهانه; موتیف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران
%A ساعدی, نغمه
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A سخاوتی, محمدهادی
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2017

[Download]