فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (25), سال (2015-6) , صفحات (29-41)

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا )

نویسندگان: همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی شاخصهای جوانه زنی لاینهای کلزا در شرایط تنش خشکی این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً،BAL8 ،BAL6 ،BAL3 ،BAL2 ،BAL تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 انجام شد. لاینهای امیدبخش در دوازده سطح 1و تنش خشکی در سه سطح صفر، 4- و 8- بار با استفاده از محلول Okapi و R15 ،L109 ،L72 ،BAL15 ،BAL11 ،BAL9L پلیاتیلنگلایکول 6000 بهترتیب بهعنوان فاکتورهای اول و دوم در نظر گرفته شدند. بیشترین درصد جوانهزنی مربوط به لاین 109نیز در تنشخشکی 4- درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی روزانه بالاتر از حد L و شرایط بدون تنش با 99 درصد بود که لاین 109استاندارد داشت. همچنین شاخص بنیه بذر با افزایش شدت تنش خشکی کاهش معنیداری داشت. نتایج نشان داد بیشترین طول بود. لذا با توجه به رابطه مستقیم افزایش L 5 سانتیمتر در مقایسه با شاهد مربوط به تنش خشکی 4- و لاین 109 / ریشه چه با 2 گزارش شد. L 11 سانتیمتر برای لاین 109 / میانگین جوانهزنی با طول ریشهچه بیشترین میانگین جوانهزنی در مقایسه باشاهد با 14 بذرهایی که بتوانند در شرایط تنش خشکی، جوانهزنی قابل قبولی داشته باشند، در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش زیادی خواهند داشت زیرا احتمال گذار از این مرحله برای آنها بیشتر است

کلمات کلیدی

, شاخص بنیه بذر, لاین, درصد و سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062142,
author = {چگنی, همایون and گلدانی, مرتضی and امیر حسین شیرانی راد and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {25},
month = {June},
issn = {2008-403X},
pages = {29--41},
numpages = {12},
keywords = {شاخص بنیه بذر، لاین، درصد و سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا
%A چگنی, همایون
%A گلدانی, مرتضی
%A امیر حسین شیرانی راد
%A کافی, محمد
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2008-403X
%D 2015

[Download]