پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (19), سال (2016-10) , صفحات (209-217)

عنوان : ( اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا )

نویسندگان: همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون پیری تسریع شده با برآورد درصد سبز شدن گیاهچه ها جهت تعیین طول عمر بذر برای ذخیره کردن و همچنین به عنوان شاخصی برای تعیین قدرت بذر استفاده می‌شود. در این بررسی اثر زمان های مختلف پیری صفر(شاهد)، 2، 4 و 6 روز بر شاخص های جوانه زنی لاین های امید بخش و رقم کلزا شامل Okapi, R15 , BAL11 , L109 , BAL2 به صورت صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد اثر لاین و پیری تسریع شده بر درصد جوانه زنی معنی دار (01/0p<) شد. در بررسی اثرات متقابل پیری تسریع شده و لاین ها بیشترین میانگین را لاین L109 در شاهد و دو روز پیری با 98 و 75 درصد جوانه زنی به خود اختصاص دادند. همچنین لاین L109 با شاخص بنیه بذر 28/4 درصد و تیمار دو روز پیری تسریع شده با 21/4 درصد نسبت به شاهد بیشترین میانگین را دارا بود و کمترین میانگین نیز با 57/2 و 51/1 درصد مربوط به لاین R15 و تیمار شش روز پیری تسریع شده بود. اثر متقابل پیری تسریع شده ولاین (05/0p<) بر میانگین جوانه زنی روزانه معنی دار شد. بیشترین میانگین طول ساقه چه مربوط به اثر متقابل لاین L109 و دو روز پیری با 3/6 سانتی متر در مقایسه با شاهد بود و کمترین میانگین طول ریشه چه در لاین R15 و شش روز پیـری با 5/3 سانتی متر دیـده شد. بـررسی شاخص های جوانه زنی ارقام کلزا در آزمون های مختلف نشان داد بذر هایی که دارای بنیه قوی بودند کمترتحت تأثیر پیری تسریع شده قرار گرفتند و هر چه بنیه بذر ضعیف تر باشد، نسبت به این تنش ها حساس تر می باشد.

کلمات کلیدی

, طول عمر بذر, درصد و سرعت جوانه زنی, بنیه بذر, کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062143,
author = {چگنی, همایون and گلدانی, مرتضی and امیر حسین شیرانی راد and کافی, محمد},
title = {اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا},
journal = {پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {19},
month = {October},
issn = {2228-6128},
pages = {209--217},
numpages = {8},
keywords = {طول عمر بذر، درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا
%A چگنی, همایون
%A گلدانی, مرتضی
%A امیر حسین شیرانی راد
%A کافی, محمد
%J پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
%@ 2228-6128
%D 2016

[Download]