پژوهش علف های هرز, دوره (8), شماره (1), سال (2017-1) , صفحات (41-57)

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز )

نویسندگان: سیامک فولادی , مرتضی گلدانی , رضا قربانی , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های خشکی، شوری و انجماد از جمله تنش های مهم غیر زنده محیطی می باشند که از رشد مطلوب گیاه جلوگیری می کنند. به منظور بررسی مطالعه تأثیر سطوح مختلف خشکی، شوری و انجماد بر خصوصیات جوانه زنی بذر موجود در قطعه بالایی )بذر بالای خورجین( و پا یینی )بذر پایین خورجین( خورجینک شلغم هرز سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده )ژرمیناتور( انجام شد. تیما رهای ،PEG 8- و 10 - بار( ناشی از 6000 ،-6 ،-4 ،- آزمایش علاوه بر نوع بذر شامل سطوح مختلف خشکی )صفر )شاهد(، 2 120 و 200 ( میلی مولار ناشی از کلرید سدیم و سطوح مختلف انجماد ،80 ،40 ، سطوح مختلف شوری )صفر )شاهد(، 10 15 - و 20 - درجه سانتی گراد( به مدت 24 ساعت بودند. نتایج نشان داد که با کاهش ،-10 ،- )دماهای صفر )شاهد(، 5 پتانسیل آب، سرعت و درصد جوانه زنی، طول ساق هچه، وزن تر ساقه چه و ریشه چه به صورت خطی نسبت به شاهد کاهش یافت، اما طول ریشه چه ابتدا در بذر قطعه بالا خورجین تا سقف 6- بار و در بذر قطعه پایینی خورجین تا سقف -4 بار افزایش نشان داد و سپس کاهش یافت. سرعت و درصد جوانه زنی در بذر بالای خورجین، با افزایش شوری تا 10 میلی مولار نسبت به تیمار شاهد، ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. در صورتی که سرعت جوانه زنی در بذر پایین خورجین، با اعمال شوری از همان ابتدا نسبت به تیمار شاهد به صورت خطی کاهش نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که تأثیر دمای انجماد در بذر بالای خورجین تا دمای 5- درجه سانتی گراد و بذر پایینی خورجین تا 15 - درجه سانتی گراد اثر معنی داری برکاهش سرعت جوانه زنی نداشت و همچنین کاهش دما در بذر بالای خورجین تا 0 درجه و در بذر پایین خورجین تا 5- درجه سانتی گراد اثر معنی داری بر کاهش درصد جوانه زنی نداشت. با افزایش شوری تا 10 میلی مولار، صفات مورد مطالعه با تیمار شاهد اختلاف معنی دار نداشت. اما اختلاف سرعت جوانه زنی در شوری 10 میلی مولار بین بذر بالای و پایین خورجین معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, تنش غیر زنده, پتانسیل آب, گیاه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062144,
author = {فولادی, سیامک and گلدانی, مرتضی and قربانی, رضا and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-6563},
pages = {41--57},
numpages = {16},
keywords = {تنش غیر زنده، پتانسیل آب، گیاه چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز
%A فولادی, سیامک
%A گلدانی, مرتضی
%A قربانی, رضا
%A کافی, محمد
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2017

[Download]