مهندسی عمران مدرس, دوره (16), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (53-65)

عنوان : ( ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , حدیث جلیلیان مشهود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزشمع، یک شمع جایگزینی حفاری و تزریق شده با قطر کمتر از 300 میلیمتر است که عموماً مسلح بووده و برای اجورای آن ابتدا چاه شمع حفاری شده و مسلح کننده در داخل آن قرار می گیرد و سپس ملات به داخل آن تزریق می شود. از این تکنولوژی برای بهبود ظرفیت باربری پی های موجودنیز استفاده می شود. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر ریزشمع در بهبود ظرفیت باربری پی تحت اثر بارگذاری استاتیکی قائم می پردازد. تعدادی آزمایش بارگذاری روی مدل آزمایشگاهی کوچک مقیاس از پی مسلح شده با ریزشمع که روی ماسه شل قرار گرفته انجام شد . برای مسلح نمودن پی صلب دایرهای با قطر 10 سانتیمتر، از ریزشمع های فولادی آجدار به قطر 6 میلیمتر و طول 20 سانتیمتر استفاده شد. با تغییر زاویه نصب و تعداد ریزشمع ها، تاثیر چگونگی چیدمان ریزشمعها بر رفتار ژئوتکنیکی پی مطالعه شد. برای سنجش کمّی میزان افزایش ظرفیت باربری پی مسلح شده با ریزشمع، ضریب شبکه ای (R) تعریف می شود که عبارتست از نسبت ظرفیت باربری پی مسلح شده با ریزشمع به مجموع ظرفیت باربری پی و ریزشمع ها به صورت مجزا. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که مقدار ضریب شبکه ای با افزایش تعداد ریزشمع هابالا می رود. همچنین در صورت کاربرد 6 یا 8 ریزشمع، با افزایش زاویه نصب ریزشمع نسبت به امتداد قائم، از مقدار R کاسته می شود. در حالت استفاده از تعداد زیادی ریزشمع های دارای زاویه نصب کوچک، ظرفیت باربری به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. مقدار ضریب شبکه ای در صورت کاربرد 8 ریزشمع با زاویه نصب 15 درجه برابر 1/997 است.

کلمات کلیدی

, پی, ظرفیت باربری, ریزشمع, بررسی آزمایشگاهی, زاویه نصب, تعداد, ضریب شبکه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062146,
author = {بلوری بزاز, جعفر and جلیلیان مشهود, حدیث},
title = {ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {2476-6763},
pages = {53--65},
numpages = {12},
keywords = {پی، ظرفیت باربری، ریزشمع، بررسی آزمایشگاهی، زاویه نصب، تعداد، ضریب شبکه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع
%A بلوری بزاز, جعفر
%A جلیلیان مشهود, حدیث
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2016

[Download]