مهندسی عمران فردوسی, دوره (28), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (65-79)

عنوان : ( بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای )

نویسندگان: جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از سازه ها، بارهای جانبی بالایی نسبت به بارهای ثقلی به پی یک سازه تحمیل می شود. شمع های اینگونه سازه ها را که تحت اثر بارهای جانبی قابل توجهی قرار می گیرند، می توان به دو گروه شمعهای بلند و کوتاه تقسیم نمود. معمولاً تخمین ظرفیت باربری شمع تحت اثر بار جانبی برای شمعهای کوتاه براساس حداکثر ظرفیت باربری و برای شمع های بلند براساس تغییر مکان افقی مجاز می باشد. در تحقیق آزمایشگاهی حاضر برای بررسی رفتار شمع تحت اثر بار جانبی، از لوله های فلزی به عنوان شمع در آزمایشگاه استفاده شده است. به منظور تعیین ظرفیت باربری، بار جانبی به شمع های فلزی مدفون در خاک ماسه ای اعمال شده است. با انجام آزمون های گوناگو ن رفتار شمع های بلند به لحاظ تغییر طول و قطر شمع مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج آزمون های آزمایشگاهی با نظریه ضریب واکنش بستر، نظریة الاستیک و نظریة حداکثر ضریب افقی واکنش بستر مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل نتایج نشان می دهد که نظریه حداکثر ضریب افقی واکنش بستر برای تخمین مقدار جابه جایی افقی شمع و نیز تخمین ظرفیت باربری جانبی شمع نسبت به دیگر تئور ی های ارائه شده مناسب تر می باشد.

کلمات کلیدی

, شمع های بلند, بار جانبی, تغییر مکان افقی, خاک غیرچسبنده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062147,
author = {کشاورز, جواد and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2016},
volume = {28},
number = {1},
month = {October},
issn = {2783-2805},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {شمع های بلند; بار جانبی; تغییر مکان افقی; خاک غیرچسبنده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای
%A کشاورز, جواد
%A بلوری بزاز, جعفر
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2016

[Download]