علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی , 2017-03-08

عنوان : ( تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد )

نویسندگان: محمد مسافری ضیاءالدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویهای و رکورد شناگران مرد، انجام شده است. روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی در قالب طرح پیش آزمون- پس آزمون و به صورت یک سوکور است. تعداد 16 نفر، بصورت هدفدار از میان شناگران مرد استخر آستان قدس رضوی مشهد انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه 8 نفری شامل گروه مکمل و دارونما تقسیم گردیدند. به مدت دو هفته، گروه مکمل کپسولهای مکمل بتا-آلانین و گروه کنترل یا دارونما کپسو لهای حاوی نشاسته مصرف نمودند. شاخصهای تنفسی آزمودنیها، قبل و بعد از مصرف کپسولها، با استفاده از تست بروس، اندازه گیری گردید. در بخش آمار استنباطی پس از تایید مفروضههای آزمون t توسط تست لون و آزمون شاپیرو- ویلک، از آزمونهای t همبسته جهت مقایسه میانگینهای درونگروهی و t مستقل برای مقایسه میانگینهای بین گروهی استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0≤P در نظر گرفته شد. یافتهها: تحلیل آماری داده های بین گروهی پژوهش نشان داد که یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکملدهی بتا-آلانین، کاهش معنی داری (001/0P=)؛ در مرحله هیپوکپنیک پرتهویه ای شناگران مرد را به دنبال دارد، اما موجب تغییرات معنی داری در مرحله ایزوکپنیک بافری و رکورد شناگران مرد نمی شود (p>0/05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که که مصرف دو هفته مکمل بتا- آلانین با دوز 2 تا 6 گرم روزانه محرک کافی جهت بهبود عملکرد رقابتی شناگران فراهم نمیکند.

کلمات کلیدی

, تمرین واماندهساز, مکملدهی بتا- آلانین, ایزوکپنیک بافری, هیپوکپنیک پرتهویه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062150,
author = {مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد},
booktitle = {علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی},
year = {2017},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تمرین واماندهساز، مکملدهی بتا- آلانین، ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
%D 2017

[Download]