فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (30), سال (2016-9) , صفحات (105-120)

عنوان : ( بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمود رضا تدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیا حدود 60 درصد از اراضی تحت کشت لوبیا در مناطقی هستند که طی فصل رشد با کمبود آب مواجه می­ شوند. به­ منظور بررسی اثر کم­ آبیاری (تامین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه) بر ژنوتیپ­ های لوبیا چیتی (صدری، C.O.S.16، KS21193 (کوشا 193)، لاین تیلور و KS21486) آزمایشی به­ صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­ کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. نتایج نشان داد کاهش میزان آب مصرفی باعث کاهش شاخص شادابی و کاهش میزان آب برگ ژنوتیپ­های مورد بررسی شد. علاوه براین دمای سایه‌انداز گیاهی در اثر کاهش میزان آب آبیاری، افزایش یافت. هدایت روزنه­ ای هر دو طرف برگ تمامی ژنوتیپ­ ها در اثر کاهش میزان آب مصرفی کاهش یافت. بیش­ترین عملکرد دانه در شرایط تامین 100 و 80 درصد نیاز آبی گیاه، از ژنوتیپ C.O.S.16 به ­دست آمد (به ترتیب 594/6 و 289/2 گرم در متر مربع). در شرایط تامین 60 درصد نیاز آبی ژنوتیپ KS21486 بیش­ترین عملکرد دانه (109/5گرم در متر مربع) را به خود اختصاص داد. رابطه معکوس و معنی­ دار بین دمای سایه‌انداز گیاهی و عملکرد دانه در تمامی مراحل اندازه­ گیری هم قبل و هم بعد از آبیاری وجود داشت. به­ علاوه رابطه مثبت و معنی­ دار بین هدایت روزنه ­ای پشت برگ در کلیه مراحل اندازه ­گیری قبل از آبیاری، با عملکرد دانه مشاهده شد. به­ نظر می­ رسد شاخص ­های هدایت روزنه­ ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و شاخص شادابی صفاتی مناسب برای تعیین اثر تنش خشکی در گیاه لوبیا باشند و از طریق صفات مذکور شناسایی ژنوتیپ­ های حساس و متحمل به تنش خشکی آسان شود.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شاخص شادابی و عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062155,
author = {کریم زاده سورشجانی, هدایت الله and نظامی, احمد and کافی, محمد and محمود رضا تدین},
title = {بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2008-403X},
pages = {105--120},
numpages = {15},
keywords = {تنش خشکی، شاخص شادابی و عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری
%A کریم زاده سورشجانی, هدایت الله
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A محمود رضا تدین
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2008-403X
%D 2016

[Download]