فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-4) , صفحات (281-292)

عنوان : ( تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.) )

نویسندگان: محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش سرمازدگی معمولا بیشتر در گیاهان مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و یا گیاهان رشد یافته در این مناطق مشاهده می شود. به طور کلی، گیاهان این مناطق از جمله ذرت در دوره رشد فعال خود و در طی مراحل اولیه نمو بسیار حساس به تنش سرمازدگی می باشند. به همین منظور آزمایشی برای بررسی تأثیر تنش سرما زدگی و اسید سالسیلیک بر فعالیت صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی هیبرید ذرت سینگل کراس 400، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تنش سرمازدگی در دو سطح (عدم تنش سرمازدگی (شاهد) و تنش سرمازدگی در دمای پنج درجه سانتیگراد در مرحله چهار برگی به مدت 12 ساعت) و سه غلظت محلول پاشی اسید سالسیلیک (عدم محلول پاشی (شاهد)، 200و400 میکرو مولار) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در شرایط تنش سرمازدگی غلظت مالون دی آلدئید، دی تیروزین و پرولین افزایش و غلظت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کاهش یافت. محلول پاشی 200و 400 میکرو مولار اسید سالسیلیک باعث کاهش اثرات تنش سرمازدگی شد. در شرایط تنش سرمازدگی نشت الکترولیت افزایش و محتوی آب نسبی، وزن خشک و سطح برگ کاهش پیدا کرد. محلول پاشی باعث افزایش محتوی کلروفیل گردید. همچنین همبستگی معنی داری بین میزان خسارت سرما، تیمار اسید سالیسیلیک و صفات مورد بررسی وجود داشت که نشان دهنده پاسخ مثبت گیاهچه ذرت نسبت به کاربرد اسید سالسیلیک در شرایط تنش سرمازدگی بود. بیشترین میزان پرولین مربوط به محلول پاشی 400 میکرو مولار اسید سالسیلیک به میزان 5/39 میکرومول در گرم وزن تر بود.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدانت, کلروفیل, گیاهچه, محلول پاشی سالیسیلیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062162,
author = {طریق الاسلامی, محسن and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضا ضرغامی},
title = {تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.)},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {19},
month = {April},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {281--292},
numpages = {11},
keywords = {آنتی اکسیدانت، کلروفیل، گیاهچه، محلول پاشی سالیسیلیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.)
%A طریق الاسلامی, محسن
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضا ضرغامی
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2017

[Download]