آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (2101-2114)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد )

نویسندگان: وجیهه محمدی ثابت , محمد موسوی بایگی , حجت رضایی پژند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات جنوبی پدیده‏ای بزرگ مقیاس است که وضعیت نرمال الاکلنگی فشار هوا را در دو طرف اقیانوس آرام تغییر می‏دهد. این جریان شرایط عادی را بر هم زده و در الگوی بارش و دمای منطقه و سایر مناطق جهان تغییراتی ایجاد می‏کند. این پژوهش میزان تاثیرگذاری انسو را بر دما و بارش مشهد بررسی می‏کند. شدت پدیده انسو با شاخصی به نام شاخص انسو شناخته می‏شود. این شاخص معادل آنومالی(انحراف از میانگین، به‏هنجار) دمای سطح آب در اقیانوس آرام است. آمار طولانی مدت بارش (2016-1893) و دمای مشهد (2016-1885) برای هم سنگ‏شدن با شاخص انسو به ترتیب استاندارد و آنومالی (انحراف از میانگین) شدند. بارش مشهد بی‏روند، اما دما روند غیرخطی دارد(آزمون دیکی فولر، همبستگی سامانه خاکستری) که حذف روند انجام شده است. دما و بارش ماهانه مشهد با مقادیر حدی شاخص انسو در دوره‏های رخداد این پدیده مقایسه شده‏اند. علاوه بر این، همبستگی و همبستگی متقابل بین شاخص انسو-بارش و انسو-دما برای دوره‏های وقوع محاسبه شده است. نتایج تحلیل النینوهای شدید نشان داد که افزایش بارش ماهانه با تاخیر3 تا 5 ماه و افزایش دما 1 تا 4 ماه وجود دارد. نتایج تحلیل لانیناهای شدید نشان داد که کاهش بارش ماهانه با تاخیر صفر تا 4 ماه و کاهش دما با تاخیر 2 تا 5 ماه وجود دارد. همچنین زمانی که شاخص انسو در بازه (1+,1-) قرار دارد، هماهنگی مشخصی با بارش ودمای مشهد ندارد.

کلمات کلیدی

, النینو, بارش, دما, لانینا, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062175,
author = {محمدی ثابت, وجیهه and موسوی بایگی, محمد and حجت رضایی پژند},
title = {مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {2101--2114},
numpages = {13},
keywords = {النینو، بارش، دما، لانینا، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد
%A محمدی ثابت, وجیهه
%A موسوی بایگی, محمد
%A حجت رضایی پژند
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]