آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-3) , صفحات (1832-1847)

عنوان : ( راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای )

نویسندگان: الهام کلبعلی , محمود صبوحی صابونی , محمود احمدپوربرازجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، تولید مواد غذایی کافی و کشاورزی پایدار، منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. هم اکنون بیش از 60درصد منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته در مزارع ایران به هـدر مـیرود و موجـب کـاهش سـطح زیرکشت در برخی مناطق میشود. اهداف اصلی مطالعه حاضر، تعیین الگوی کشت، تعیین مقدار آب تخصیصی به هر بخش )کشاورزی، آبزی پروری و محیط زیست(، تعیین میزان کمبود آب هر بخش و تعیین مقدار سود خالص سیستم در سال 1393تحت سناریوهای خشکسالی، نرمال سالی و ترسالی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت آب منطقه ای گلستان و برای سالهای 80تا 92جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در اثر تخصیص آب با استفاده از مدل برنامه ریزی تصـادفی دومرحلـه ای میـزان تقاضـای آب هـدف بخـشهـای آبـزی پـروری و زیستمحیطی تأمین می شود و کمبود آبی برای این بخشها تحت سناریوهای مورد مطالعه و راندمان های 37درصد، 45درصد و 51درصد وجود ندارد. اما برای بخش کشاورزی در سناریوی خشکسالی تقاضای آب هدف تأمین نمیگردد و کمبود آب تحت راندمان های متفاوت به ترتیب به میزان ،40/98 23/67و 14 /7میلیون متر مکعب وجود دارد. سود سیستم هم با افزایش راندمان آبیاری افزایش یافته است

کلمات کلیدی

, استان گلستان, شبیه سازی مونت کارلو, عدم قطعیت, مدیریت بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062183,
author = {الهام کلبعلی and صبوحی صابونی, محمود and محمود احمدپوربرازجانی},
title = {راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1832--1847},
numpages = {15},
keywords = {استان گلستان، شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت، مدیریت بهینه آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای تخصیص بهینه آب سد وشمگیر با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای
%A الهام کلبعلی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A محمود احمدپوربرازجانی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]