پژوهش های قرآنی, دوره (22), شماره (84), سال (2017-12) , صفحات (132-149)

عنوان : ( بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سوره )

نویسندگان: فرزانه بیات , مهدی جلالی , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرآن کریم موضوع امامت حضرت ابراهیم را در آیة 123 سورة بقره مطرح کرده است، که به علت اهمیت این موضوع، مناسبت آن با سورة بقره بررسی شده است. مقاله پیش رو ضمن تاریخ گذاری سورة بقره با بهره گیری از گزاره های درون متنی شامل: سیاق، غرض آیات و محورها، موضوعات مشابه با سورة قبلی و گزاره های برون متنی شامل: گزارش های سیره، روایات ترتیب نزول و اسباب نزول مقطع زمانى نزول آن را در ابتدای ورود پیامبر به مدینه (قبل از جنگ بدر) که دوران تشکیل حکومت اسلامى و استقبال مردم از دین اسلام بود بدست آورد.و در ادامه با بررسی امامت حضرت ابراهیم و تشریح مناسبت آن با شرایط و مقتضیات تاریخی زمان نزول سورة بقره در نهایت به این نتیجه رسیده است که جهت این آیات پایه گذاری اسلام به دست حضرت ابراهیم می باشد که به جاودانه شدن دین اسلام منتهی می شود.

کلمات کلیدی

, فضای نزول, سورة بقره, تاریخ گذاری, تناسب, امامت حضرت ابراهیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062191,
author = {بیات, فرزانه and جلالی, مهدی and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سوره},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2017},
volume = {22},
number = {84},
month = {December},
issn = {2251-9815},
pages = {132--149},
numpages = {17},
keywords = {فضای نزول; سورة بقره; تاریخ گذاری; تناسب; امامت حضرت ابراهیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سوره
%A بیات, فرزانه
%A جلالی, مهدی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2017

[Download]