منطق پژوهی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (33-58)

عنوان : ( بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی )

نویسندگان: محمد فروغی , هادی وکیلی , اعظم قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­ توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­ توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­ کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.

کلمات کلیدی

, مادی, مجرد, حرکت جوهری اشتدادی, تعریف مادی و مجرد, منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062192,
author = {فروغی, محمد and هادی وکیلی and اعظم قاسمی},
title = {بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی},
journal = {منطق پژوهی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0662},
pages = {33--58},
numpages = {25},
keywords = {مادی، مجرد، حرکت جوهری اشتدادی، تعریف مادی و مجرد، منطق فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی
%A فروغی, محمد
%A هادی وکیلی
%A اعظم قاسمی
%J منطق پژوهی
%@ 2383-0662
%D 2017

[Download]