مطالعات آموزشی و آموزشگاهی , دوره (2), شماره (6), سال (2013-12) , صفحات (99-114)

عنوان : ( بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری )

نویسندگان: محمّد بخت , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انتقال دانش دبیران با عملکرد گروه های آموزشی می­ باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دبیران مقطع متوسطه دوم شهر مشهد می ­باشد به تعداد 5598 نفر که در نهایت تعداد 360 نفر از آنان به عنوان نمونه نهایی با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی می ­باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ انتقال دانش که بر اساس مدل نوناکا ساخته شده و همچنین از فرم ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استفاده شد. تحلیل داده­ ها نشان داد که بین انتقال دانش ضمنی دبیران با عملکرد گروه های آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین میزان انتقال دانش در گروه های آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و درعین حال بین جنسیت و انتقال دانش رابطه معنی­ دار وجود دارد. درحالیکه بین انتقال دانش و متغیرهای سابقه خدمت و مدرک تحصیلی دبیران رابطه­ معنی ­داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, انتقال دانش, دانش صریح, دانش ضمنی, عملکرد گرو ههای آموزشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062193,
author = {بخت, محمّد and بذرافشان مقدم, مجتبی and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری},
journal = {مطالعات آموزشی و آموزشگاهی },
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {December},
issn = {2423-494X},
pages = {99--114},
numpages = {15},
keywords = {مدیریت دانش، انتقال دانش، دانش صریح، دانش ضمنی، عملکرد گرو ههای آموزشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری
%A بخت, محمّد
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
%@ 2423-494X
%D 2013

[Download]