جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی , 2017-02-23

عنوان : ( مقایسه تطبیقی آرای علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در مسئله تساوی ارزشی زن و مرد )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , طاهره رحیم پور ازغدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث از تساوی زن و مرد از مهمترین مسائلی است که ذو جهات بوده و نتایج حاصل از مباحثات در آن، متاثر از مبادی فلسفی، اعتقادی و اجتماعی هر شخص می باشد. در این مسئله علامه طباطبایی از منظر مفسر دین، بدون توجه به امور مربوط به آفرینش و تاثیرات آن در اجتماع، زن و مرد را از لحاظ ارزشی یکی می داند و تفاوت ها را ناشی از تفاوت های فطری در خلقت ظاهری و باطنی و ارزشگذاری های ناعادلانه را ناشی از اعتبار اجتماعی و تاریخی می داند. آیت الله جوادی آملی از منظر یک فیلسوف مسئله را به لحاظ منطقی و فارغ از مباحث تفسیری، سالبه به انتفاع موضوع دانسته و جملات ناظر به تساوی ارزشی را نادرست می داند چراکه نوعا جنسیت را امری غیر حقیقی و اعتباری تلقی می کند. مسئله اصلی مقاله آن است که مبانی هر یک از این دو رای که علی رغم مساوی نبودن در رویکرد های طرح مسئله تقریبا در نتایج مساوی یکدیگر هستند چگونه طراحی شده است. از نظر علامه طباطبایی تفاوتها به خلقت بازگشته و ارزشگذاری های متفاوت برآیندی از حسن و قبح های اعتباری می باشد. از نظر آیت الله جوادی آملی تفاوت ها به تفاوت در ظهورات حق باز می گردد.

کلمات کلیدی

, علامه طباطبایی, آیت الله جوادی آملی, زن, ارزش, تساوی زن و مرد, قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062199,
author = {شریعتی, فهیمه and رحیم پور ازغدی, طاهره},
title = {مقایسه تطبیقی آرای علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در مسئله تساوی ارزشی زن و مرد},
booktitle = {جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، زن، ارزش، تساوی زن و مرد، قرآن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تطبیقی آرای علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در مسئله تساوی ارزشی زن و مرد
%A شریعتی, فهیمه
%A رحیم پور ازغدی, طاهره
%J جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی
%D 2017

[Download]