پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (19-30)

عنوان : ( بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) )

نویسندگان: حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاط علف‌کش‌ها یکی از راهکارهای مهم در افزایش کارایی آنها می‌باشد. به منظور ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون و اختلاط آنها بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم و با استفاده از ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم بر علف‌‌هرز سلمه‌تره در ذرت، پژوهشی در قالب سه آزمایش جداگانه طی سال‌های 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش اول جهت تعیین مقدار کاربرد علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش دوم به منظور ارزیابی اثر نسبت‌های مختلف اختلاط دو علف‌کش( 75% فورام‌سولفورون+ 25% نیکوسولفورون، 50% فورام‌سولفورون + 50% نیکوسولفورون و 25% فورام‌سولفورون+ 75% نیکوسولفورون) مبتنی بر دز توصیه شده بدست آمده از آزمایش اول انجام شد. آزمایش سوم شامل تیمارهای آزمایش دوم به همراه ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم بود. نتایج نشان داد که هر دو علف‌کش بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم در مقادیر کاربرد بالا باعث کنترل سلمه‌تره شدند. در اختلاط‌ هایی که نسبت برابری از فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون وجود داشت(50% فورام‌سولفورون+50% نیکوسولفورون) میزان آسیب به سلمه‌تره نسبت به سایر اختلاط‌ ها افزایش یافت به عبارتی اختلاط این دو علف‌کش با همدیگر دارای اثر هم‌افزایی در کنترل علف‌‌هرز سلمه‌تره است. همچنین اختلاط دو علف‌کش به همراه ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم دارای اثر هم‌افزا بر کنترل سلمه‌تره بود. همچنین نتایج نشان داد که اختلاط این دو علف‌کش با و بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم هیچ تاثیر نامطلوبی بر روی ذرت ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, اختلاط در مخزن, ذرت, علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS), مواد افزودنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062212,
author = {اسدالهی, حمزه and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and قنبری, علی},
title = {بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {اختلاط در مخزن، ذرت، علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز(ALS)، مواد افزودنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.)
%A اسدالهی, حمزه
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A قنبری, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]