مدیریت ورزشی, دوره (8), شماره (5), سال (2016-12) , صفحات (695-707)

عنوان : ( رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حامد خراسانی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مالکیت روان‌شناختی با رفتار انحرافی دبیران تربیت بدنی شهرستان بجنورد انجام می‌گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دبیران تربیت بدنی مرد و زن شهرستان بجنورد به تعداد 160 نفر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی از نظر 113 نفر از آن‌ها استفاده شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مالکیت روان‌شناختی ون داین و پیرس (2004) و پرسشنامه رفتار انحرافی بنت و رابینسون (2000) بودند. برای تایید روایی پرسشنامه ها از نقطه نظرات اساتید رفتار سازمانی استفاده شد. پایایی پرسشنامه های مالکیت روان شناختی و رفتار انحرافی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 88/0 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام در سطح معناداری 01/0≥p مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین مالکیت روان‌شناختی و ابعاد آن با رفتار انحرافی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر سازمان و مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر شغل با رفتار انحرافی به ترتیب 46/0- و 36/0- می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بین مالکیت روان‌شناختی با رفتار انحرافی 43/0- بود. بعلاوه آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر سازمان پیش بین خوبی برای متغیر رفتار انحرافی است و 21/0 از تغییرات این متغیر را تبیین می‌نمایند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان انتظار داشت با بهبود مالکیت روان‌شناختی افراد، رفتارهای انحرافی آن‌ها را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, پرخاشگری, تعلق پذیری, خودهویتی, رفتار انحرافی, مالکیت روان‌شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062219,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حامد خراسانی طرقی},
title = {رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-9341},
pages = {695--707},
numpages = {12},
keywords = {پرخاشگری، تعلق پذیری، خودهویتی، رفتار انحرافی، مالکیت روان‌شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حامد خراسانی طرقی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2016

[Download]