حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (754-756)

عنوان : ( معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار )

نویسندگان: فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر کارایی 45 جدایه اندوفیت بر درصد جوانه زنی بذر در مرحله اولیه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی بذر به ترتیب مربوط به جدایه هایEn3 (95 درصد) وEn2 (66 درصد) در مقایسه با کنترل می باشد. جدایه های En1 و En2 نیز بالاترین شاخص ویگور را به خود اختصاص دادند. هفت جدایه انتخابی در مرحله اول، از نظر افزایش پارامترهای رشدی خیار در شرایط گلخانه مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها در گیاهان تیمار شده با باکتری های اندوفیت نشان داد که جدایه En1 ، افزایش 60% طول ریشه و ساقه نسبت به گیاه کنترل را موجب می گردد. همچنین با بکارگیری جدایه En6، میزان وزن تر ساقه و ریشه به ترتیب به صورت 6/84 و 8/55 % نسبت به شاهد سالم، افزایش یافت. براساس نتایج مولکولی، جدایه های En1 و En6 منتخب در آزمون گلخانه، به ترتیب متعلق به گونه های sp. Acinetobacter و Pseudomonas rhodesiae می باشند. این اولین گزارش از جداسازی این گونه ها از خیار در کشور می باشد. بررسی های تکمیلی جهت کاربرد گونه های مذکور به صورت تکی و یا ترکیبی در شرایط گلخانه و مزرعه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, باکتری های اندوفیت, پارامترهای رشدی, گلخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062220,
author = {امینی, فرخنده and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {754--756},
numpages = {2},
keywords = {باکتری های اندوفیت، پارامترهای رشدی، گلخانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار
%A امینی, فرخنده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]