آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology, دوره (84), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (269-278)

عنوان : ( کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) )

نویسندگان: میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، کاربرد همزمان دو گونه Trichoderma harzianum و T. virens به همراه دو جدایه از باکتری Bacillus subtilis، در کاهش شاخص های بیماری زایی نماتد Meloidogyne javanica و بهبود فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی ارزیابی گردید. آزمون سنجش زیستی، کاربرد عصاره کشت گونه های قارچی و سوسپانسیون جدایه های باکتریایی را به صورت تکی و تلفیقی بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو نماتد بررسی نمود. در تیمار ترکیبی T. virens (جدایه T65) و B. subtilis (جدایه MD) مرگ و میر لارو سن دوم و عدم تفریخ تخم نماتد به ترتیب به میزان 5 و 5/1 برابر نسبت به شاهد در شرایط آزمایشگاه افزایش یافت. همچنین ریشه های آلوده گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا در مرحله 4-5 برگی با ترکیب جدایه های ذکر شده، در شرایط گلخانه تیمار گردیدند که نتایج حاکی از کاهش 68، 5/57 و 3/38 درصدی به ترتیب در تعداد گال، تخم و لارو سن دوم نسبت به شاهد دارد. ارزیابی بهبود فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه دلالت بر این دارد که جدایه باکتریایی MD، پتانسیل افزایش 34 و 110 درصدی را به ترتیب در طول ساقه و ریشه گوجه فرنگی در مقایسه با شاهد سالم دارا می باشد. به نظر می رسد جدایه MD باکتری B. subtilis ، گزینه مناسبی جهت بررسی های بیشتر در زمینه تولید هورمون های گیاهی و احتمال القاء مقاومت در گیاه باشد. همچنین برآورد کارایی تیمار تلفیقی T.65+MD در کاهش شاخص های بیماری زایی نماتد ریشه گرهی در شرایط طبیعی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, باسیلوس, تریکودرما, کنترل زیستی, نماتد ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062221,
author = {بدخشان, میترا and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)},
journal = {آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology},
year = {2017},
volume = {84},
number = {2},
month = {March},
issn = {1026-5007},
pages = {269--278},
numpages = {9},
keywords = {باسیلوس، تریکودرما، کنترل زیستی، نماتد ریشه گرهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica)
%A بدخشان, میترا
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J آفات و بیماریهای گیاهی-Applied Entomology and Phytopathology
%@ 1026-5007
%D 2017

[Download]