علوم دامی ایران, دوره (47), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (539-547)

عنوان : ( بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی )

نویسندگان: مرجان ازغندی , مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه توالی یابی برخی از ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون شامل: NADH دهیدروژناز با زیرواحدهای ۱ ، 5 و 6 ، زیرواحد ۱ سیتوکرماکسیداز C و زیرواحد 6 ATP سنتاز در شتر تک کوهانه و دوکوهانة ایرانی بود. برای انجام این پژوهش ده و پانزده نمونة خون به ترتیب از شترهای تککوهانه و دوکوهانه و به طور جداگانه از کشتارگاه مشهد و مرکز اصلاح نژاد مشکین شهر گردآوری شد. پس از استخراج DNA ، قطعه های مورد نظر به روش PCR افزایش و توالی یابی شدند. نتایج بررسی تغییرپذیری اسیدآمینهای بین دو گونه شتر تک کوهانه و دوکوهانة ایرانی نشان داد که بیشترین تغییرپذیری مشاهده شده مربوط به ژن ATP6 بود.کمترین تغییرپذیری مشاهده شده نیز مربوط به ژن سیتوکرماکسیداز C بود. نتایج درخت تبارزایی )فیلوژنی( نشان داد، گونة شتر ایرانی، در میان گونه های شترسانان دارای توالی ثبت شده، بیشترین همانندی را با شترهای عربی دارد. با توجه به درختهای ترسیم شده برای هر یک از ژنها به طور جداگانه و پیوسته )مجموعة این ژنها( می توان نتیجه گیری کرد که برای انجام بررسی های تبارزایی، استفاده از هر یک از این ژنها به صورت جداگانه و یا استفاده از مجموعة آن ها نتیجة همسانی دارد. بنابراین می توان پیشنهاد کرد که با استفاده از یکی از این ژنها نیز می توان بررسی های تبارزایی شایان پذیرشی را انجام داد.

کلمات کلیدی

, زنجیرة انتقال الکترون, ژن نامة میتوکندری, شتر ایرانی, تبارزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062226,
author = {ازغندی, مرجان and طهمورث پور, مجتبی and جوادمنش, علی},
title = {بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {47},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {539--547},
numpages = {8},
keywords = {زنجیرة انتقال الکترون، ژن نامة میتوکندری، شتر ایرانی، تبارزایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی
%A ازغندی, مرجان
%A طهمورث پور, مجتبی
%A جوادمنش, علی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2017

[Download]