اکتشاف و تولید نفت و گاز, دوره (1395), شماره (141), سال (2017-3) , صفحات (33-40)

عنوان : ( قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت) )

نویسندگان: زهرا کیمیایی نالکیاشری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

.بهر ه برداری از منابع زیرزمینی مشترک از قبیل نفت و گاز که دارای ویژگی سیال بودن هستند، از مسائل مهم امروز است. زیرا فقدان ضابطه برای بهر ه برداری از این منابع نه تنها موجب مصرف بی رویه از منبع و رقابت ناسالم میان مالکین متعدد می گردد، بلکه اختلافاتی را میان ایشان پدید می آورد و لطمه های شدید فنی به منبع مشترک وارد می سازد. کشور ایران با توجه به برخورداری از منابع مشترک گسترده، از دیرباز با این چالش مواجه بوده و هست. یکی از راه های برون رفت از این مشکل، انعقاد قراردادهایی است که بتواند ضمن رعایت منافع مالکین مشترک، بهره برداری بهینه از منبع را نیز تأمین کرده و از آسیب جدی به محیط زیست جلوگیری نماید. قرارداد یکپارچه سازی از این دسته قراردادهاست که البته در نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، به تبیین مفهوم این نوع قرارداد و نیز واکاوی ماهیت حقوقی آن در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

کلمات کلیدی

, منابع طبیعی مشترک, نفت, گاز, قرارداد یکپارچه سازی, عقد صلح, عقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062228,
author = {کیمیایی نالکیاشری, زهرا and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت)},
journal = {اکتشاف و تولید نفت و گاز},
year = {2017},
volume = {1395},
number = {141},
month = {March},
issn = {2538-1652},
pages = {33--40},
numpages = {7},
keywords = {منابع طبیعی مشترک، نفت، گاز، قرارداد یکپارچه سازی، عقد صلح، عقد نامعین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت)
%A کیمیایی نالکیاشری, زهرا
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J اکتشاف و تولید نفت و گاز
%@ 2538-1652
%D 2017

[Download]