سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10

عنوان : ( تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) )

نویسندگان: رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

"زیر‌ساخت‌‌ها " یکی از گسترده‌ترین مفاهیم رایج در علم اقتصاد است که طیف وسیعی از متغیر‌های اقتصادی را شامل ‌می‌شود. تا‌کنون تحقیقات گسترده‌ای در زمینه اثر‌گذاری زیر‌ساخت‌‌ها بر متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی انجام گرفته است . متغیر‌هایی همچون تولید و رشد اقتصادی، ‌بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید و ... موضوع بیشتر این تحقیقات بوده اند. اما خصوصا در میان پژوهش‌‌های داخلی متغیر اشتغال کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این مقاله سعی داریم با مرور مبانی نظری و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده در این حوزه ضمن شناسایی مهمترین زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موثر بر اشتغال، اثر گذاری آنها را بر اشتغال در کشور ایران طی سالهای 1358 تا 1393 مورد ارزیابی قرار دهیم و آنها را از این حیث اولویت بندی نماییم. برای این منظور از دو روش آماری تحلیل مولفههای اصلی (PCA) و تحلیل عاملی (FA) استفاده کردیم. نتایج حاصل از تحلیل مولفه‌های اصلی نشان داد که همه متغیر‌های مربوط به زیر‌ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال در ایران موثر هستند. در بین متغیرهای زیر‌ساخت اقتصادی، بخش حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب درجه اثر بخشی، بر متغیر اشتغال اثر مثبت دارند. همچنین در بخش زیر‌ساخت‌های اجتماعی بخش گردشگری، تامین‌اجتماعی، مسکن، بهداشت، نفت و آموزش به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر اشتغال می‌گذارند. بخش امنیت و شاخص درجه باز بودن تجاری نیز به ترتیب میزان اثر بخشی، بر اشتغال در ایران اثر منفی دارند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اثر بخشی هر سه متغیر زیر‌ساخت اقتصادی را بر اشتغال در ایران تایید می‌کند. بخش حمل و نقل، انرژی و ارتباطات به ترتیب میزان اثر‌بخشی، بر متغیر اشتغال اثر دارند. اما نتایج این تحلیل اثر‌گذاری سه بخش نفت، امنیت و مسکن را بر اشتغال رد می‌کند. همچنین بخش‌های گردشگری، تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش به ترتیب میزان اثر‌گذاری، تاثیری مثبت بر اشتغال در ایران دارند. و متغیر درجه باز بودن تجاری نیز اثری منفی بر اشتغال دارد.

کلمات کلیدی

, زیر‌ساخت اقتصادی, زیر‌ساخت اجتماعی, اشتغال, تحلیل مولفه‌های اصلی, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1062248,
author = {جعفری, رامین and ابراهیمی سالاری, تقی and بهنامه, مهدی and صالح نیا, نرگس},
title = {تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زیر‌ساخت اقتصادی، زیر‌ساخت اجتماعی، اشتغال، تحلیل مولفه‌های اصلی، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358)
%A جعفری, رامین
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A بهنامه, مهدی
%A صالح نیا, نرگس
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی
%D 2016

[Download]