تعلیم و تربیت, سال (2017-8)

عنوان : ( نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه )

نویسندگان: طیبه خونیکی درمیان , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش معلمان با نقش واسط نگرش، انگیزش، هنجارهای ذهنی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش همبستگی از نوع رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهر بیرجند جامعه آماری موردمطالعه را تشکیل دادند که تعداد آنان مشتمل بر570 نفر می باشد. از این مجموع، 150 نفر مرد و 207 نفر زن بودند که به روش نمونه‌گیری سهمیه ای به عنوان حجم نمونه موردنظر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه اشتراک دانش محقق ساخته و پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی کاستا و مک کری (1985) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری حاکی از معنی داری ضرایب مسیر ویژگی‌های شخصیتی به نگرش، نگرش به انگیزش، انگیزش به رفتار، ویژگی‌های شخصیتی به هنجار ذهنی، هنجار ذهنی به انگیزش و انگیزه اشتراک دانش به رفتار می باشد. علاوه براین، نتایج نشان داد که دبیران دوره دوم متوسطه موردمطالعه شهر بیرجند در حد مطلوبی از شاخص انگیزش و رفتار اشتراک دانش برخوردارند و بین دبیران زن و مرد از حیث رفتار اشتراک دانش تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, اشتراک دانش, انگیزش, نگرش, هنجارهای ذهنی, ویژگی‌های شخصیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062268,
author = {خونیکی درمیان, طیبه and حسین قلی زاده, رضوان and کارشکی, حسین},
title = {نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2017},
month = {August},
issn = {1017-4133},
keywords = {اشتراک دانش، انگیزش، نگرش، هنجارهای ذهنی، ویژگی‌های شخصیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه
%A خونیکی درمیان, طیبه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A کارشکی, حسین
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2017

[Download]