پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (153-173)

عنوان : ( سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر آسمان دره , زهرا محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای سنجش میزان تاثیر این عوامل بر رفتار اشتراک دانش آنها انجام شد. روش: این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» و بر پایه آزمون برخی از عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. برای این منظور، پس از استخراج برخی از مهمترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش بر پایه مطالعه اکتشافی، فرم نظر‌سنجی تدوین و بر مبنای نظرات کسب شده از 18 نفر از خبرگان این حوزه، با استفاده از آزمون فریدمن عمده‌ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش شناسایی و استخراج شد. سپس الگوی مفهومی پژوهش طراحی و پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محققساخته‌، با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 390 پرسشنامه توزیع گردید که 371 پرسشنامه مبنای تحلیل داده‌ها قرار گرفت. برای آزمون الگوی پیشنهادی پژوهش و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار لیزرل و از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بر پایه نظر خبرگان؛ ارزش درک شده، انگیزش، سهولت درک شده و اعتماد عمده‌ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش است. این عوامل در کنار دو عامل «نگرش به اشتراک دانش» و «قصد رفتاری» الگوی اولیه پژوهش را شکل داد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ارزش درک شده بر قصد اشتراک دانش تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده تاثیر مستقیم و معنی‌دار انگیزش بر نگرش و قصد اشتراک دانش بود. افزون بر این، تاثیر سهولت درک شده بر نگرش و قصد اشتراک دانش اثبات گردید. نگرش و قصد اشتراک دانش نیز به صورت مستقیم و معنی‌داری رفتار اشتراک دانش را شکل دادند.

کلمات کلیدی

, ارزش درک شده, سهولت درک شده, اعتماد, انگیزش, نگرش, قصد اشتراک دانش, رفتار اشتراک دانش, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062284,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and آسمان دره, یاسر and زهرا محمدیان},
title = {سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {153--173},
numpages = {20},
keywords = {ارزش درک شده، سهولت درک شده، اعتماد، انگیزش، نگرش، قصد اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A آسمان دره, یاسر
%A زهرا محمدیان
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2017

[Download]