علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (701-713)

عنوان : ( جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان )

نویسندگان: امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیوم جنس بزرگی از گیاهان خانواده آماریلیداسه را تشکیل می دهد و در این جنس گیاهان زینتی بسیاری وجود دارند که از نظر اقتصادی با ارزش محسوب می شوند. در تحقیق حاضر گونه های آلیوم از نواحی مختلف استان خراسان رضوی جمع آوری گردید و در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی کشت گردید. پس از استقرار گونه ها، تعداد 29 صفت کیفی و 13 صفت کمی طی دو سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، بیشتر صفات مورد بررسی معنی‌دار بود و تنوع قابل ملاحظه ای بین گونه ها از لحاظ صفات مطالعه شده از جمله طول ساقه گل دهنده، تعداد برگ، رنگ گل و قطر گل آذین وجود داشت که امکان گزینش گیاهانی باصفات مطلوب را فراهم می نمود. از سوی دیگر نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات نیز در اکثر موارد همبستگی معنی داری را میان صفات بررسی شده نشان داد. همبستگی مثبت بالایی بین طول برگ با طول ساقه گلدهنده، عرض برگ با قطر ساقه گل دهنده، قطر ساقه گل دهنده با قطر گل آذین و قطر ساقه گلدهنده با طول گلپوش مشاهده شد. به منظور تشخیص مهم ترین صفات تأثیر گذار در تفکیک گونه ها، در این مطالعه از تجزیه عاملی استفاده شد و مطابق آن پنج عامل اصلی توانستند 62/91 درصد واریانس کل را توجیه نمایند. برخی صفات مانند قطر ساقه گلدهنده، قطر گل آذین، طول دمگل، شکل گل، طول میله پرچم، قطر و طول تخمدان و طول خامه از جمله صفات تاثیر گذار در عامل اول بودند که 03/30 درصد از سهم واریانس را شامل شدند. در مجموع در این مطالعه خصوصیات فنوتیپی برخی از گونه های بومی آلیوم برای اولین بار ثبت و ارائه شد که این اطلاعات ارزشمند اهمیت بالایی در برنامه های اصلاحی گونه های آلیوم در آینده می تواند داشته باشد.

کلمات کلیدی

, صفات کمی و کیفی, همبستگی, پتانسیل زینتی, تجزیه عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062287,
author = {امیر حسن حسینی and تهرانی فر, علی and سمیعی, لیلا and شور, محمود and معماریانی, فرشید},
title = {جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {701--713},
numpages = {12},
keywords = {صفات کمی و کیفی، همبستگی، پتانسیل زینتی، تجزیه عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان
%A امیر حسن حسینی
%A تهرانی فر, علی
%A سمیعی, لیلا
%A شور, محمود
%A معماریانی, فرشید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]